Công ty B d? ngh? chúng tôi cùng th?c hi?n d? án xây d?ng chung cu trên khu d?t trên theo hình th?c 1 bên góp d?t 1 bên góp ti?n. Qua tìm hi?u, t?i kho?n d m?c 1 di?u 175 Lu?t d?t dai v? quy?n và nghia v? c?a t? ch?c kinh t?, t? ch?c s? nghi?p công l?p s? d?ng d?t thuê tr? ti?n thuê d?t hàng nam : "T? ch?c kinh t?.... du?c quy?n: Góp v?n b?ng tài s?n thu?c s? h?u c?a mình g?n li?n v?i d?t thuê, ngu?i nh?n góp v?n b?ng tài s?n du?c nhà nu?c ti?p t?c cho thuê d?t theo m?c dích dã du?c xác d?nh". Nhu v?y vi?c góp d?t vào xây d?ng chung cu là không dúng v?i m?c dích s? d?ng du?c giao. Theo ý ki?n cá nhân c?a tôi có th? chuy?n d?i m?c dích s? d?ng d?t tru?c, sau dó m?i dùng d?t d? góp vào d? án và xác d?nh giá tr? quy?n s? d?ng d?t (không bi?t có dúng không). Kính mong lu?t su tu v?n giúp tôi th?c hi?n góp v?n nhu th? nào và trình t? th?c hi?n dúng pháp lu?t. Trân tr?ng c?m on!

Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n Lu?t d?t dai c?a Công ty Lu?t Minh Khuê

>> Lu?t su tu v?n lu?t d?t dai tr?c tuy?n, g?i: 1900.6162

 

Tr? l?i

 

Chào b?n! C?m on b?n dã tin tu?ng và g?i th?c m?c t?i công ty Lu?t Minh Khuê chúng tôi. V?i nh?ng thông tin mà b?n cung c?p, chúng tôi xin du?c tu v?n cho b?n nhu sau

1. Can c? pháp lý

Lu?t d?t dai nam 2013

Ngh? d?nh s? 43/2014/NÐ-CP c?a Chính ph? quy d?nh chi ti?t thi hành m?t s? di?u c?a Lu?t d?t dai 

2. N?i dung tu v?n

- Can c? Ði?u 167, 179 Lu?t Ð?t dai 2013 quy d?nh: sau khi du?c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t l?n d?u ch? s? d?ng d?t du?c quy?n góp v?n b?ng m?t ph?n ho?c toàn b? quy?n s? d?ng d?t cho t? ch?c trong nu?c, co s? tôn giáo, ngu?i Vi?t Nam d?nh cu ? nu?c ngoài, t? ch?c nu?c ngoài th?c hi?n d? án d?u tu, cá nhân nu?c ngoài. Nhu vây, công ty b?n có th? góp v?n là quy?n s? d?ng d?t cho công ty d?i tác d? th?c hi?n d? án d?u tu xây d?ng nhà chung cu.

Theo thông tin b?n cung c?p thì di?n tích d?t công ty b?n dã du?c c?p giáy ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t hi?n dang s? d?ng v?i m?c dích là làm kho s?n xu?t. Can c? vào kho?n 2 Ði?u 10 Lu?t d?t dai 2013 thì di?n tích d?t công ty b?n dang s? d?ng làm kho s?n xu?t là d?t phi nông nghi?p. C? th? là lo?i d?t s?n xu?t, kinh doanh phi nông nghi?p du?c quy d?nh t?i di?m d, kho?n 2, di?u 10 Lu?t d?t dai.

Vì v?y, d? th?c hi?n du?c d? án này thì c?n ph?i chuy?n m?c dích s? d?ng d?t. Ði?u 57 Lu?t d?t dai 2013 quy d?nh v? các tru?ng h?p ph?i chuy?n m?c dích s? d?ng d?t nhu sau: 

Ði?u 57. Chuy?n m?c dích s? d?ng d?t
"1. Các tru?ng h?p chuy?n m?c dích s? d?ng d?t ph?i du?c phép c?a co quan nhà nu?c có th?m quy?n bao g?m:
a) Chuy?n d?t tr?ng lúa sang d?t tr?ng cây lâu nam, d?t tr?ng r?ng, d?t nuôi tr?ng th?y s?n, d?t làm mu?i;
b) Chuy?n d?t tr?ng cây hàng nam khác sang d?t nuôi tr?ng th?y s?n nu?c m?n, d?t làm mu?i, d?t nuôi tr?ng th?y s?n du?i hình th?c ao, h?, d?m;
c) Chuy?n d?t r?ng d?c d?ng, d?t r?ng phòng h?, d?t r?ng s?n xu?t sang s? d?ng vào m?c dích khác trong nhóm d?t nông nghi?p;
d) Chuy?n d?t nông nghi?p sang d?t phi nông nghi?p;
d) Chuy?n d?t phi nông nghi?p du?c Nhà nu?c giao d?t không thu ti?n s? d?ng d?t sang d?t phi nông nghi?p du?c Nhà nu?c giao d?t có thu ti?n s? d?ng d?t ho?c thuê d?t;
e) Chuy?n d?t phi nông nghi?p không ph?i là d?t ? sang d?t ?;
g) Chuy?n d?t xây d?ng công trình s? nghi?p, d?t s? d?ng vào m?c dích công c?ng có m?c dích kinh doanh, d?t s?n xu?t, kinh doanh phi nông nghi?p không ph?i là d?t thuong m?i, d?ch v? sang d?t thuong m?i, d?ch v?; chuy?n d?t thuong m?i, d?ch v?, d?t xây d?ng công trình s? nghi?p sang d?t co s? s?n xu?t phi nông nghi?p.
2. Khi chuy?n m?c dích s? d?ng d?t theo quy d?nh t?i kho?n 1 Ði?u này thì ngu?i s? d?ng d?t ph?i th?c hi?n nghia v? tài chính theo quy d?nh c?a pháp lu?t; ch? d? s? d?ng d?t, quy?n và nghia v? c?a ngu?i s? d?ng d?t du?c áp d?ng theo lo?i d?t sau khi du?c chuy?n m?c dích s? d?ng"

Do dó, d? d?u tu xây d?ng khu chung cu thì công ty b?n và công ty d?i tác c?n ph?i chuy?n d?t s? d?ng vào m?c dích d?t s?n xu?t phi nông nghi?p không ph?i là d?t ? thuong m?i, d?ch v? sang d?t thuong m?i, d?ch v? theo quy d?nh t?i di?m g, kho?n 1 Ði?u 57 Lu?t d?t dai.

- Các bên c?n chu?n b? h? so công ch?ng h?p d?ng góp v?n b?ng quy?n s? d?ng d?t

Các bên c?n chu?n b? h? so g?m:

+ H?p d?ng góp v?n b?ng quy?n s? d?ng d?t dã du?c công ch?ng. 

+ Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t.

+ Gi?y t? nhân thân c?a bên góp v?n: ch?ng minh nhân dân/h? kh?u/gi?y ch?ng nh?n k?t hôn và van b?n th?a thu?n v? ch?ng v? vi?c s? d?ng d?t cho m?c dích góp v?n (tru?ng h?p chua k?t hôn thì ph?i có gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân).

+ Gi?y ch?ng nh?n dang ký doanh nghi?p ho?c Gi?y ch?ng nh?n d?u tu c?a t? ch?c nh?n góp v?n.

+ H? so do v? hi?n tr?ng (n?u có).

- Các bên ph?i ký và công ch?ng h?p d?ng

Các bên liên h? v?i phòng công ch?ng d? ký h?p d?ng góp v?n. Công ch?ng viên s? ki?m tra h? so, xét th?y d? di?u ki?n thì công ch?ng viên s? giúp so?n th?o h?p d?ng góp v?n b?ng m?t ph?n ho?c toàn b? quy?n s? d?ng d?t (n?u c?n thi?t) và công ch?ng vào h?p d?ng d? làm can c? cho các bên hoàn thi?n h? so th?c hi?n th? t?c c?p s? d? cho t? ch?c nh?n góp v?n.  

- Th?c hi?n th? t?c c?p s? d? 

Sau khi công ch?ng h?p d?ng góp v?n các bên chu?n b? h? so và kèm h?p d?ng góp v?n b?ng m?t ph?n ho?c toàn b? quy?n s? d?ng d?t dã du?c công ch?ng, sau dó liên h? n?p t?i Van phòng dang ký d?t dai thu?c S? Tài nguyên Môi tru?ng noi có d?t d? th?c hi?n th? t?c c?p s? d? d?i v?i ph?n di?n tích d?t dã góp v?n.

Sau khi ti?p nh?n h? so, Van phòng dang ký d?t dai s? luân chuy?n h? so sang co quan thu? d? xác d?nh nghia v? tài chính (thu? thu nh?p cá nhân và l? phí tru?c b?) d? ra thông báo cho các bên. Sau khi n?p thu? và l? phí (n?u có), duong s? n?p biên lai cho Van phòng dang ký d?t dai và ch? ngày nh?n k?t qu? là gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t

Th?i gian th?c hi?n: không quá 10 ngày ( Ði?u 61 Ngh? d?nh 43/2014/NÐ-CP hu?ng d?n thi hành Lu?t Ð?t dai)

Trên dây là n?i dung tu v?n c?a chúng tôi dành cho quý khách hàng. Ý ki?n tu v?n d?a trên nh?ng quy d?nh c?a pháp lu?t và thông tin mà khách hàng cung c?p. M?c dích dua ra s? tu v?n là d? cá nhân, t? ch?c tham kh?o. N?u có v?n d? th?c m?c b?n có th? liên h? v?i chúng tôi qua t?ng dài 1900.6162 d? du?c tu v?n pháp lu?t tr?c ti?p

TRÂN TR?NG./.

B? PH?N TU V?N LU?T - CÔNG TY LU?T MINH KHUÊ