Trả lời :

Điểm 5.d, điều 41 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai quy định trường hợp được cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người sử dụng đất cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp: “Khi người sử dụng đất cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hoặc để xây dựng nhà xưởng, cơ sở dịch vụ công nghệ cao và sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao trong khu công nghệ cao; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu phi thuế quan và khu công nghiệp, khu giải trí đặc biệt, khu du lịch trong khu thuế quan của khu kinh tế (gọi là cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp)”.

Việc cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải được thực hiện dựa trên cơ sở hợp đồng thuê quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng giữa tổ chức kinh tế sử dụng đất và doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, có xác nhận của ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Theo quy định tại điểm 3, mục IV Thông tư số 01/2005/TT - BTNMT ngđy 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Ban quản lý khu công nghiệp sẽ xác nhận hợp đồng thay cho việc chứng thực hợp đồng của công chứng nhà nước, sở tài nguyên và môi trường nơi có đất có trách nhiệm chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên thuê, thuê lại đất trong khu công nghiệp.

Hồ sơ đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng được nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc sở tài nguyên và môi trường, gồm có: hợp đồng thuê, thuê lại quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng có xác nhận của ban quản lý khu công nghiệp (hợp đồng do các bên lập theo mẫu do Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định); giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật MInh Khuê