Từ năm được cấp đất gia đình tôi đã thực hiện đúng hợp đồng đã ký khi bàn giao đất . Đến năm 2003 nhà nước có chỉ thị giải phóng mặt bằng để lấy đất làm công nghệ cao ( xi măng trắng tam điệp). Trong hợp đồng nghiệm thu huyện đã bồi thường cây hoa màu và đất tại thời điểm đó. Nhưng đất tại thời điểm đó gia đình tôi mới sử dụng 10 năm , còn 30 năm về sau thì sẽ giải quyết cho gia đình tôi như thế nào ?

 Xin luật sư tư vấn cho tôi được biết .

Người gửi: Tuong Nguyen

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê

.Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900 6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900 6162

 

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Khuê. Đối với tình huống bạn đã trình bày, tôi xin tư vấn như sau:
Theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP “Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư”:
“Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định sau:
a) Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ lớn hơn tiền sử dụng đất ở hoặc tiền mua nhà ở tại khu tái định cư thì người tái định cư được nhận phần chênh lệch;
b) Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn tiền sử dụng đất ở hoặc tiền mua nhà ở tái định cư thì người tái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này”.
Như vậy, việc bạn được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất là đúng quy định pháp luật.
Trân trọng!
Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê