Tôi xin cảm ơn !

Người hỏi: Nguyễn Văn Điệp

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi, câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Để có một thỏa thuận về lối đi chung hợp pháp thì thỏa thuận cần được lập thành văn bản, có chữ kí của các bên tham gia thỏa thuận, và biên bản phải được công chứng tại UBND cấp xã, phường hoặc văn phòng công chứng( VPCT). Bạn có thể tham khảo mẫu biên bản dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------***------

 

BIÊN BẢN THỎA THUẬN LỐI ĐI CHUNG

 

Vào hồi …… giờ, ngày …… tháng …… năm …….., tại (1).....................................

Chúng tôi gồm những ông bà có tên sau đây:

1. Ông (bà)………………….. sinh ngày………………giới tính..........................................

Số CMTND……………….....................Ngày cấp ………….......... nơi cấp………………....

Số điện thoại:……………………………...........................................................................

Địa chỉ thường trú:……………………………………........................................................

2. Ông (bà)………………….. sinh ngày…………………………giới tính.............................

Số CMTND…………….......... Ngày cấp ………….......... nơi cấp………………................

Số điện thoại:……………………………..........................................................................

Địa chỉ thường trú:…………………………………….......................................................

3. Ông (bà)…………………… sinh ngày…………………giới tính...................................

Số CMTND………...... Ngày cấp …………........ nơi cấp………………..........................

Số điện thoại:……………………………........................................................................

Địa chỉ thường trú:……………………………………........................................................

Chúng tôi đã thống nhất về việc lối đi chung giữa các hộ, cụ thể nội như sau:

1.Các hộ được phép sử dụng lối đi chung dài…… m, rộng….. m tại (2) ……………………

2.Trong quá trình sử dụng cùng nhau chịu trách nhiệm về việc đảm bảo vệ sinh lối đi chung, sửa chữa để thuận tiện trong quá trình đi lại.

3.Khi một trong các hộ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác thì người đó vẫn được tiếp tục sử dụng lối đi chung và có trách nhiệm chung với các hộ còn lại về việc vệ sinh, sửa chữa lối đi.

4.Biên bản thỏa thuận được lập thành …….. bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Các hộ đã nhất trí thông qua nội dung biên bản và cùng ký xác nhận.

                          Ông ( bà)                                              Xác nhận của UBND/VPCT                                                                                         

                   (ký, ghi rõ họ tên)    ​

Lưu ý: (1) ghi địa điểm tiến hành lập biên bản thỏa thuận; (2) Miêu tả vị trí lối đi cần thỏa thuận.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI