Tôi xin chân tr?ng c?m on!

Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n lu?t d?t dai c?a công ty Lu?t Minh Khuê.

Lu?t su tu v?n tr?c tuy?n goi:1900.6162

Tr? l?i:

Chào b?n, C?m on b?n dã tin tu?ng và g?i câu h?i d? ngh? tu v?n lu?t d?n B? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t c?a Công ty Lu?t Minh Khuê. N?i dung câu h?i c?a b?n dã du?c d?i ngu lu?t su c?a Chúng tôi nghiên c?u và tu v?n c? th? nhu sau:

Co s? pháp lý

Lu?t d?t dai nam 2013

Ngh? d?nh s? 43/2014/NÐ-CP quy d?nh chi ti?t thi hành m?t s? di?u c?a lu?t d?t dai;

Thông tu s? 24/2014/TT-BTNMT quy d?nh v? h? so d?a chính;

Thông tu s? 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 c?a B? Tài chính.

N?i dung phân tích: 

Hi?n t?i chúng tôi không nhìn th?y ?nh b?n g?i kèm theo, nên s? ti?n hành tu v?n cho b?n theo th? t?c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n ? trên d?t l?n d?u. Khi du?c ?y ban qu?n 12 g?i ph?n h?i thì d? du?c c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i d?t. B?n c?n th?c hi?n theo th? t?c sau dây:

Can c? Ði?u 70 Lu?t d?t dai 2013; Ði?u 8 Thông tu s? 24/2014/TT-BTNMT quy d?nh v? h? so d?a chính. B?n c?n ph?i chu?n b?:

- M?t b? h? so bao g?m:

+ Ðon dang ký, c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i d?t (M?u s? 04/ÐK).

+ M?t trong các lo?i gi?y t? quy d?nh t?i Ði?u 100 c?a Lu?t Ð?t dai và Ði?u 18 c?a Ngh? d?nh s? 43/2014/NÐ-CP ngày 15/5/2014 c?a Chính ph? quy d?nh chi ti?t thi hành m?t s? di?u c?a Lu?t Ð?t dai d?i v?i tru?ng h?p dang ký v? quy?n s? d?ng d?t.

+ M?t trong các gi?y t? quy d?nh t?i các Ði?u 31, 32, 33 và 34 c?a Ngh? d?nh s? 43/2014/NÐ-CP ngày 15/5/2014 c?a Chính ph? quy d?nh chi ti?t m?t s? di?u Lu?t Ð?t dai (d?i v?i tru?ng h?p dang ký v? quy?n s? h?u tài s?n g?n li?n v?i d?t).

Tru?ng h?p dang ký v? quy?n s? h?u nhà ? ho?c công trình xây d?ng thì ph?i có so d? nhà ?, công trình xây d?ng (tr? tru?ng h?p trong gi?y t? v? quy?n s? h?u nhà ?, công trình xây d?ng dã có so d? phù h?p v?i hi?n tr?ng nhà ?, công trình dã xây d?ng).

+ Ch?ng t? th?c hi?n nghia v? tài chính; gi?y t? liên quan d?n vi?c mi?n, gi?m nghia v? tài chính v? d?t dai, tài s?n g?n li?n v?i d?t (n?u có).

+ Tru?ng h?p có dang ký quy?n s? d?ng h?n ch? d?i v?i th?a d?t li?n k? ph?i có h?p d?ng ho?c van b?n th?a thu?n ho?c quy?t d?nh c?a Tòa án nhân dân v? vi?c xác l?p quy?n s? d?ng h?n ch? th?a d?t li?n k?, kèm theo so d? th? hi?n v? trí, kích thu?c ph?n di?n tích th?a d?t mà ngu?i s? d?ng th?a d?t li?n k? du?c quy?n s? d?ng h?n ch?.

+ T? khai l? phí tru?c b? (M?u s? 01/LPTB).

+ T? khai ti?n s? d?ng d?t (M?u s? 01/TSDÐ).

-  S? lu?ng h? so: 01 b?

-  Th?i gian th?c hi?nKhông quá 30 (ba muoi) ngày làm vi?c, k? t? ngày nh?n d? h? so h?p l?, không k? th?i gian th?c hi?n nghia v? tài chính và th?i gian niêm y?t công khai c?a UBND c?p xã (15 ngày).

- Co quan ti?p nh?n h? so: Phòng Tài nguyên và môi tru?ng c?a UBND c?p huy?n.

- Phí, l? phí:

+ Tru?ng h?p ch? có quy?n s? d?ng d?t: 25.000d?ng/gi?y.

+ Tru?ng h?p có tài s?n g?n li?n v?i d?t: 100.000d?ng/gi?y.

- Luu ý:

+ Ð?i v?i don dang ký, c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i d?t (M?u s? 04/ÐK) du?c ban hành kèm theo t?i Thông tu s? 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 c?a B? Tài nguyên và Môi tru?ng.

+ Ð?i v?i t? khai l? phí tru?c b? (M?u s? 01/LPTB); T? khai ti?n s? d?ng d?t (M?u s? 01/TSDР) du?c ban hành kèm theo t?i Thông tu s? 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 c?a B? Tài chính.

Theo dó, b?n có th? tham kh?o 2 thông tu trên d? có du?c m?u don theo dúng quy d?nh c?a pháp lu?t.

Trên dây là ý ki?n tu v?n c?a chúng tôi v? câu h?i c?a quý khách hàng. Vi?c dua ra ý ki?n tu v?n nêu trên can c? vào các quy d?nh c?a pháp lu?t và thông tin do quý khách hàng cung c?p. M?c dích dua ra n?i dung tu v?n này là d? các cá nhân, t? ch?c tham kh?o.

Tru?ng h?p trong n?i dung tu v?n có di?u gì gây nh?m l?n, chua rõ ràng ho?c thông tin nêu trong n?i dung tu v?n khi?n quý khách chua hi?u h?t v?n d? ho?c/ và có s? vu?ng ng?i, th?c m?c, chúng tôi r?t mong nh?n du?c ý ki?n ph?n h?i c?a quý khách hàng.

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?: 1900.6162 ho?c g?i qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Minh Khuê.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.                                  

B? ph?n Lu?t su d?t dai.