I. Tư vấn về việc tách thửa đất

1. Các văn bản pháp lý điều chỉnh vấn đề này:

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 năm 2003 (Thay thế bởi: Luật đất đai năm 2013),

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai

- Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND Thành phố Hà Nội

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

- Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và   môi trường

- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

- Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội

- Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội

Tư vấn thủ tục tách thửa quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:   1900 6162

2. Hồ sơ và thông tin quý khách vị cần cung cấp gồm:

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và các văn bản pháp lý liên quan. Để hoàn thiện hồ sơ thực hiện thủ tục tách thửa quyền sử dụng đất, Quý khách hàng cần cung cấp các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc và 02 bản sao);

- Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản (2 bản chính). Văn bản này được xác lập tại văn phòng công chứng đơn vị tư vấn sẽ có trách nhiệm cùng khách hàng xác lập văn bản hợp lệ sau khi hoàn thiện hồ sơ tại văn phòng đăng ký nhà và đất huyện Gia Lâm;

- Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (02 bản chính) (Nếu cty thực hiện sẽ tính phí riêng)

- Bản sao sổ hộ khẩu, CMND của vợ và chồng;

- Bản sao giấy khai sinh (02 bản/người);

- Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (02 bản);

- Giấy ủy quyền;

3. Thời gian thực hiện:

+ Thời hạn để quý khách được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất: Trong vòng 40 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được nộp đủ và hợp lệ tại cơ quan chức năng. Cụ thể về Quy trình đăng ký:

Bước 1: Trích sao hồ sơ địa chính, Trích đo địa chính và trích lục bản đồ địa chính:

a.Trình tự thực hiện:

- Tiếp nhận tại Bộ phận “Một cửa”, chuyển giao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 01 ngày.

- Thụ lý tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 05 ngày.

+ Công việc 1: Thẩm định hồ sơ, sao hồ sơ gốc lưu trữ (02 ngày).

+ Công việc 2: Trích sao hồ sơ địa chính, trích lục bản đồ (03 ngày).

(Đối với trích đo địa chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất giới thiệu đơn vị đo đạc có tư cách pháp nhân thực hiện, do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Huyện chưa thực hiện chức năng đo đạc).

- Vào sổ, đóng dấu, chuyển kết quả về bộ phận một cửa: 0,5 ngày

- Trả kết quả tại bộ phận 1 cửa: 0,5 ngày.

b. Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa”.

c. Thành phần số lượng hồ sơ:

* Quy định về thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (theo mẫu): 01 bản chính.

- Văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d. Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

f. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Văn phòng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

g. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.

h. Lệ phí:

- Trích sao hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính: 10.000 đồng/lần đối với thị trấn và 5.000 đồng/lần đối với các xã.

 i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (Mẫu số 01/TTĐĐ)

Bước 2: Đăng ký biến động đối với trường hợp cho, tặng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất ở (đối với các trường hợp có chia tách hoặc nhập thửa):

a. Trình tự thực hiện:

- Tiếp nhận tại Bộ phận “Một cửa”, chuyển giao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 01 ngày.

- Thụ lý tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 28 ngày làm việc.

+ Công việc 1: Thẩm định hồ sơ, Văn phòng đăng quyền sử dụng đất làm phiếu chuyển thông tin địa chính sang chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất (08 ngày làm việc).

+ Công việc 2: In GCN cho người nhận tặng, cho quyền sử dụng đất, chỉnh lý bản đồ và chỉnh lý GCN của người sử dụng đất, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất duyệt đơn đề nghị đăng ký biến động chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường (20 ngày làm việc).

- Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và trình UBND Huyện ký giấy chứng nhận, chuyển văn thư đóng dấu (05 ngày làm việc)

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để vào sổ cấp Giấy chứng nhận, trả kết quả cho Bộ phận “Một cửa” (04 ngày làm việc).         

b. Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa”.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký biến động (theo mẫu): 01 bản chính

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 01 bản chính và 02 bản sao công chứng;

- Hồ sơ kỹ thuật thửa đất do đơn vị có chức năng đo đạc bản đồ lập (bản chính);

- Bản vẽ mặt bằng nhà ở do đơn vị có tư cách pháp nhân đo vẽ (đối với trường hợp chuyển nhượng một phần diện tích nhà) bản chính;

- CMT, Hộ khẩu thường trú của bên nhận chuyển cho, tặng và bên cho, tặng: bản sao công chứng.

- Văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất có xác nhận của cơ quan công chứng: bản chính;

- Giấy khai sinh của bên nhận cho, tặng (Đối với trường hợp là anh em ruột thì cần giấy khai sinh của bên cho, tặng): bản sao.

- Tờ khai lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân.

- Bản cam kết lần đầu tiên được nhận cho, tặng.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết:

- Không quá 38 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (kể cả thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật)

e. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thuế, Phòng (Văn phòng) công chứng.

g. Kết quả thực hiện TTHC:

- Giấy chứng nhận đã được chỉnh lý biến động trên trang bổ sung hoặc Giấy chứng nhận đối với thửa đất được tách ra hoặc đối với trường hợp phải cấp mới;

h. Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định: Mức thu tính bằng 0,15% giá trị tài sản (Tối thiểu 100.000 đồng đến tối đa không quá 5.000.000 đồng/trường hợp)

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 10.000 đồng (đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Yên Viên và thị trấn Trâu Quỳ), 25.000 đồng (đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thị trấn Trâu Quỳ và thị trấn Yên Viên).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu số 03/ĐK-GCN);

- Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ số 01/LPTB, mẫu tờ thuế thu nhập cá nhân số 11/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính).

Hồ sơ bao gồm:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc và 02 bản sao)

2. Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản (2 bản chính)

3. Đơn đăng ký biến động (01 bản)

4. Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (02 bản chính)

5. Bản sao sổ hộ khẩu, CMND của vợ và chồng

6. Bản sao giấy khai sinh (02 bản/người)

7. Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (02 bản)

8. Giấy ủy quyền.

Ví dụ: về cách xác định phí, thuế trong trường hợp tách thửa:

Loại chi phí nhà nước: Biểu thuế áp dụng tính thuế của khách hàng được áp dụng:

TT

Tên đường phố

Giá đất ở

Áp dụng trong phạm vi từ chỉ giới hè đường đến 200m

VT1

VT2

VT3

VT4

Đoạn từ đường Ỷ Lan đến hết địa phận xã Kim Sơn

8 400 000

6 100 000

4 368 000

3 864 000

Giá đất nhà nước 9 (triệu) x 120m­­2 = 1.080.000.000 (VNĐ)

- Trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính (50.000 đồng/lần)           

- Đăng ký biến động (tách thửa):

- Phí thẩm định: Mức thu tính bằng 0,15% giá trị tài sản: 3.620.000 đồng

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng

- Lệ phí trước bạ (0.5%) : 5.400.000 đồng

Tổng các khoản lệ phí nhà nước mà khách hàng phải nộp dự kiến: 9.070.000 (VNĐ)

Rất mong được hợp tác với Quý vị, nếu cần thêm thông tin gì hoặc còn bất kỳ thắc mắc nào, xin Quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số máy hỗ trợ 1900 6162 .

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dất đai - Công ty luật Minh Khuê