Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời

1. Cơ sở pháp lý

- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội.

 2. Nội dung trả lời

Căn cứ khoản 6 Điều 349 Bộ luật dân sự năm 2005:;

“Điều 349: Quyền của bên thế chấp tài sản 

Bên thế chấp tài sản có các quyền sau đây:

6. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ, khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.”

Căn cứ Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2005:

“Điều 357: Chấm dứt thế chấp tài sản 

Việc thế chấp tài sản chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt;

2. Việc thế chấp tài sản được huỷ bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;

3. Tài sản thế chấp đã được xử lý;

4. Theo thoả thuận của các bên.”

Như vậy để bảo vệ quyền lợi của mình trong trường hợp này thì bạn có thể lựa chọn việc thay thế bằng biện pháp đảm bảo khác. Cụ thể:

Căn cứ khoản 1 Điều 318 Bộ luật dân sự năm 2005:

“Điều 318:Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 

1. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bao gồm:

a) Cầm cố tài sản;

b) Thế chấp tài sản;

c) Đặt cọc;

d) Ký cược;

đ) Ký quỹ;

e) Bảo lãnh;

g) Tín chấp.”

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê