Vì mảnh đất này nằm hoàn toàn trong đường dự phóng 60m theo Quyết định 5309/QĐ-UBND năm 2007 (nội dung: Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư - công nghiệp ngã tư bốn xã thuộc phường X quận Y). Hiện tại mảnh đất này là đất trống, không có nhà hoặc công trình nào khác trên đất này và cũng chưa có quyết định thu hồi đất. Nay tôi muốn xây dựng nhà ở tạm trên mảnh đất này có được không? Xin cảm ơn !

Người gửi: D.C

Câu hỏi được biên tập từ bộ phận tư vấn Luật đất đai của công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn về việc xây dựng nhà trên đất có kế hoạch thu hồi ?

Luật sư tư vấn Luật đất đai gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Với những thông tin mà bạn cung cấp chúng tôi xin tư vẫn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai 2013

Nội dung tư vấn:

Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
"2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.
3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.
Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này".

Với thông tin bạn cung cấp thì diện tích 80m2 của bạn hiện đang nằm trong kế hoạch xây dựng đường dự phóng 60m theo Quyết định 5309/QĐ-UBND năm 2007 (nội dung: Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư - công nghiệp ngã tư bốn xã thuộc phường X quận Y). Tuy nhiên, tính đến nay đã là 8 năm kể từ ngày có quyết định về việc xây dựng đường qua diện tích đất của bạn mà vẫn chưa có quyết định thu hồi đất.

Căn cứ theo khoản 3 Điều này "Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này" thì bạn có thể xây dựng nhà trên diện tích đất này vì đã 8 năm kể từ ngày có kế hoạch xây dựng đường mà UBND quận vẫn chưa có kế hoạch thu hồi đất. Tuy nhiên, để xây dựng được nhà thì bạn cần phải chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở.

Trường hợp UBND quận Y từ chối việc xin chuyển mục đích sử dụng đất của bạn thì bạn có quyền khiếu kiện, khiếu nại quy định tại Điều 204 Luật đất đai 2013. Điều 204 quy định như sau:
"1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.
2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính"

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai.