Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

I. Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội

Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp

II. Nội dung phân tích

Công ty liên doanh là công ty được hình thành trên cơ sở hợp đồng liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 

Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp liên doanh:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

- Điều lệ doanh nghiệp.

- Danh sách thành viên công ty liên doanh.

>> Xem thêm:  Việc xác định cơ quan giải quyết tranh chấp và chọn luật áp dụng đối với hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

- Giấy ủy quyền.

- Văn bản xác định vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền ;

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của giám đốc,người đại diện công ty liên doanh đối với ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề theo quy định pháp luật ;

- Bản sao Giấy CMND, hộ chiếu hoặc bản sao chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện hoặc được ủy quyền theo pháp luật ;

Các giấy tờ kèm theo:

- Đối với thành viên là cá nhân: Bản sao chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là người Việt Nam, bản sao hộ chiếu … đối với thành viên là cá nhân người nước ngoài.

- Đối với thành viên là tổ chức: Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, bản sao điều lệ doanh nghiệp, biên bản, quyết định về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp. Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định mà theo quy định của pháp luật.

- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Thủ tục thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 44 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư như sau:

>> Xem thêm:  Giám đốc một công ty có được thành lập hộ kinh doanh ? Mức thuế hộ kinh doanh

" Điều 44. Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

1. Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế thực hiện thủ tục như sau:

a) Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại các Điều 29, 30 và 31 Nghị định này;

b) Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế để triển khai dự án đầu tư và các hoạt động kinh doanh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác ngoài hồ sơ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế; không xem xét lại nội dung đã được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Vốn điều lệ của tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án đầu tư không nhất thiết phải bằng vốn đầu tư của dự án đầu tư. Tổ chức kinh tế thành lập theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này thực hiện góp vốn và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư."

Theo đó trước hết bạn cần xác định xem dự án đầu tư của mình có thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương của Quốc Hội, Thủ tướng Chính Phủ, Ủy ban nhân dân Tỉnh hay không. Căn cứ để xác định bạn có phải xin quyết địng chủ trương hay không và xin cấp nào thì bạn có thể xem tại các Điều 30,31,32 của Luật đầu tư 2014. Theo đó nếu bạn thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương thì bạn phải thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương trước, tiếp sau đó là thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, sau đấy mới thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp. Còn trường hợp bạn không phải xin quyết định chủ trương thì bạn phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư sau đó mới thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Thủ tục xin quyết định chủ trương và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được thực hiện đồng thời một lúc luôn và được quy định cụ thể tại nghị định 118/2015 như sau:

" Điều 29. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

1. Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn chuyển hình thức kinh doanh từ công ty TNHH sang hộ kinh doanh ?

2. Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều này nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

b) Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này (nếu có)."

Như vậy đối với trường hợp bạn không phải xin quyết định chủ trương đầu tư thì bạn chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể theo quy định mới nhất của luật

Sau đó bạn nộp hồ này đến cơ quan đăng kí đầu tư có thẩm quyền nơi bạn dự định thực hiện dự án.

Trường hợp bạn phải xin quyết định chủ trương thì bạn thực hiện hồ sơ theo quy định tại Điều 30,31 của Nghị định 118/2015/NĐ-CP trong trường hợp này thì số bộ hồ sơ sẽ nhiều hơn và có thêm một số giấy tờ khác nữa. Bạn cũng vẫn tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan đăng kí đầu tư nơi dự định thực hiện dự án đầu tư.

Sau khi thực hiện xong thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư và xin quyết định chủ trương rồi thì bạn có thể thực hiện thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định tại Điều 23 Nghị định 78/2015/ NĐ-CP nghị định về đăng kí kinh doanh, theo đó bạn phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

- Nơi nộp: sở kế hoạch và đầu tư.

>> Xem thêm:  Thành lập hộ kinh doanh cá thể và những điểm cần lưu ý?

Trong quá trình thành lập doanh nghiệp bạn cần lưu ý đến vấn đề đặt tên doanh nghiệp, tránh vi phạm phải các điều cấm khi đặt tên được quy định trong Luật doanh nghiệp 2014.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòngđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Thư báo giá và tư vấn thành lập mới doanh nghiệp của Luật Minh Khuê