Thủ tục cấp sổ đỏ cho chủ đầu tư để thực hiện dự án

Thủ tục cấp sổ đỏ cho chủ đầu tư để thực hiện dự án

Tôi muốn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đất này đang có 1000m2. Trong đó: 600m2, UBND thành phố thu hồi đất làm ruộng của người dân. 400m2 còn lại đã thu hồi của người dân. Hiện tại, đất này đã có quy hoạch 1/500.

Một số ngành, nghề hạn chế đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật Việt Nam

Pháp luật Việt Nam có hạn chế nhà đầu tư nước ngoài ở một số lĩnh vực kinh doanh cụ thể hay không ? Hạn chế ngành nghề nào theo quy định pháp luật đầu tư ? Các văn bản quy định về vấn đề này ? và một số vấn đề khác liên quan đến hạn chế đầu tư sẽ ...