Luat Minh Khue

Bán đất đai thuộc sở hữu của công ty có cần đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản hay không ?

Thưa luật sư, tôi có vướng mắc nhờ luật sư giải đáp: Công ty tôi có 3 bất động sản là 3 nhà xưởng cần bán. Vậy tôi có cần đăng ký ngành nghề kinh doanh bất ...

Quy định về đánh giá dự thầu trong liên danh ?

Công ty A và công ty B là 2 nhà thầu liên danh để đủ năng lực làm gói thầu NSNN. Sau khi trúng thầu Công ty A giao thầu lại cho bên e 1/2 giá trị công trình ...

Quy trình phát hành cổ phần của công ty cổ phần

Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm vốn số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ của ...

Thẩm quyền triệu tập cuộc họp của đại hội đồng cổ đông là ai?

Thẩm quyền triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông trong doanh nghiệp ? Cần làm những công việc gì khi triệu tập cuôc họp đại hội đồng cổ đông? Những ai có ...

Quy định về người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp

Người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp được quy định như thế nào? Quyền lợi và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền ra sao? Được xác lập và ký ...

Trình tự, thủ tục sáp nhập doanh nghiệp? Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhận sáp nhập

Trình tự, thủ tục sáp nhập doanh nghiệp là gì? Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhận sáp nhập như thế nào? Những thành viên của công ty bị sáp nhập có ...

Thế nào là công ty mẹ, công ty con, mối quan hệ của hai công ty này?

Công ty mẹ là gì? công ty con là gì? Hoạt động của hai công ty này ra sao? Công ty mẹ có được quyền quyết định mọi hoạt động của công ty con hay không? Công ...

Dịch vụ nổi bật