>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.1940

 

Như vậy, Hội đồng quản trị có quyền bãi miễn, thay thế Giám đốc và quyết định cả mức lương và lợi ích của Giám đốc.

Tuy nhiên, mặc dù Luật Doanh nghiệp 2005 quy định như vậy nhưng pháp luật chuyên ngành lại quy định khác. Tình huống sau đây sẽ cho chúng ta thấy vẫn còn sự bất cập trong quy định của Luật Doanh nghiệp 2005:

Tình huống: Công ty cổ phần A là công ty niêm yết có ông Nguyễn Văn X làm Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Tháng 4/2007, Hội đồng quản trị căn cứ vào thẩm quyền quy định tại Điều lệ công ty vào Điểm h Khoản 2 Điều 108 Luật doanh nghiệp 2005 ra quyết định bãi miễn Tổng Giám đốc và bổ nhiệm ông Trần Văn Y thay thế; lý do bãi miễn là vì ông X cố tình để công ty thua lỗ nhằm mua lại cổ phần để kiểm soát công ty.

Tuy nhiên, ông X lại căn cứ vào Điều 29 Nghị định 88/2006/NĐ-CP để bác bỏ quyết định bãi miễn của Hội đồng quản trị vì điều khoản này quy định việc thay đổi người đại diện theo pháp luật cần phải có quyết định và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.


Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty A rất bức xúc và bối rối nên hỏi tư vấn một số vấn đề sau: (i)Việc thay đổi Tổng Giám đốc trong trường này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị hay Đại hội đồng cổ đông?

Điểm h Khoản 2 Điều108 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định Hội đồng quản trị có quyền thay đổi Tổng Giám nhưng vì Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật nên việc thay đổi Tổng Giám đốc đồng thời làm thay đổi người đại diện theo pháp luật. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định 88/2006/NĐ-CP thì hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật phải có biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Như vậy, để chức danh Tổng Giám đốc của ông Y chính thức được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì cần Đại hội đồng cổ đông thông qua. Do đó, xét về mặt thực tiễn thi hành Luật doanh nghiệp 2005, Đại hội đồng cổ đông mới là cơ quan có thẩm quyền thay đổi Tổng Giám đốc nếu Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật.

Rõ ràng Khoản 3 Điều 29 Nghị định 88/2006/NĐ-CP mâu thuẫn với Điểm h Khoản 2 Điều108 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về quyền thay đổi Tổng Giám đốc của Hội đồng quản trị và lúc này, Hội đồng quản trị chỉ có quyền đề xuất để Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Trong trường hợp đó, nếu Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông không đồng thuận thì hoạt động của công ty sẽ bế tắc.

Tuy nhiên, Khoản 3 Điều 29 Nghị định 88/2006/NĐ-CP lại phù hợp với Khoản 15 Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2005. Khoản 15 Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định rằng chữ ký của người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần là một phần nội dung Điều lệ công ty. Thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng nghĩa với việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ vì chữ ký của người đại diện theo pháp luật thay đổi. Do đó, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tham khảo:

- Luật doanh nghiệp năm 2005;

- Nghị đình 88/2006/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp năm 2005 (hết hiệu lực chỉ có giá trị tham khảo);

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;


CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

-------------------------------------- 

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN:

1.Tư vấn thay đổi vốn điều lệ Công ty;

2. Tư vấn thay đổi tên công ty, doanh nghiệp;

3. Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông Công ty;

4. Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho công ty;

5. Tư vấn đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân;

6. Tư vấn hiệu đính thông tin sai lệch của giấy phép kinh doanh;

7. Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật cho Công ty cổ phần;

8. Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh, rút ngành nghề kinh doanh;