>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.1940

 

Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê  

-------------------------------

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN:

1.Tư vấn thay đổi vốn điều lệ Công ty

2. Tư vấn thay đổi tên công ty, doanh nghiệp

3. Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông Công ty

4. Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho công ty

5. Tư vấn đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

6. Tư vấn hiệu đính thông tin sai lệch của giấy phép kinh doanh

7. Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật cho Công ty cổ phần

8. Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh, rút ngành nghề kinh doanh