Nay, chồng bà đã nghỉ hưu và có nguyện vọng xin nhận lại số tiền cổ phiếu đó. Bà Hương hỏi chồng bà có thể rút vốn khỏi Công ty được không, nếu được thì thủ tục rút vốn như thế nào?  Vấn đề bà Hương hỏi, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã có Văn bản số 810/TĐDMVN-QLNNL, ngày 27/8/2009 trả lời như sau:

Công ty Dệt May Huế là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, đã tiến hành cổ phần hóa (CPH)và chuyển thành Công ty cổ phần Dệt May Huế theo Quyết định số 169/2004/QĐ-BCN ngày 9/12/2004 và Quyết định số 2722/2005/QĐ-BCN ngày 25/8/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương); chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty từ ngày 17/11/2005.

Luật Doanh nghiệp năm 2005 (Khoản 1, Điều 80) quy định cổ đông không được rút vốn khỏi công ty dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.

Như vậy, chồng bà Hương (được mua cổ phiếu ưu đãi của người lao động tại công ty) là cổ đông của Công ty nên không được rút vốn ra khỏi Công ty mà phải thực hiện theo quy định trên. Việc chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cho người lao động phải thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật nghiệp - Công ty luật Minh Khuê