1. Cơ sở pháp lý:

- Luật bảo hiểm xã hội 2014

- Luật doanh nghiệp 2014

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm bao gồm:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương

............"

“Người quản lý doanh nghiệp” được giải thích, quy định tại Khoản 18 Điều 4 và điều 99 Luật doanh nghiệp năm 2014 như sau: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy, theo quy định trên thì người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội. Người quản lý doanh nghiệp trong doanh nghiệp là Giám đốc. Giám đốc công ty có thể được Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc thông qua hợp đồng lao động. Do đó, Giám đốc được thuê hay được bổ nhiệm thì đều là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Căn cứ theo Điểm i Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

"Điều 149. Hội đồng quản trị

2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;"

=> Khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho Giám đốc Công ty thì cần quyết định bổ nhiệm nếu Giám đốc được bổ nhiệm từ thành viên Hội đồng Quản trị hoặc hợp đồng lao động nếu công ty thuê Giám đốc và hợp đồng này do Hội đồng quản trị ký với Giám đốc.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bùi Thị Điệp - Chuyên viên tư vấn pháp luật