Ngày 18/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg (QĐ88) về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) trong các doanh nghiệp Việt Nam (DNVN).

QĐ88 ra đời đã giải quyết một số vướng mắc trong thực thi pháp luật khi mà Nghị định số 139/2007/NĐ-CP (NĐ139) của Chính phủ ban hành ngày 05/09/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp có quy định về việc góp vốn, mua cổ phần với mức góp vốn, mua cổ phần khác với quy định tương ứng tại Quyết định số 36/2003/QĐ-TTg ngày 11/03/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam (QĐ36). QĐ88 đã chính thức bãi bỏ QĐ36 và có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2009.

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900 6162

 

Xin giới thiệu với bạn đọc những điểm mới cơ bản của QĐ88:

Quy định về nhà đầu tư nước ngoài

NĐTNN theo QĐ36 bao gồm: Tổ chức kinh tế tài chính nước ngoài; Người nước ngoài không thường trú ở Việt Nam; Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài. QĐ88 đã quy định cụ thể hơn về NĐTNN, bao gồm: Tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài và chi nhánh của các tổ chức này tại nước ngoài và tại Việt Nam; Tổ chức thành lập và hoạt động ở Việt Nam có tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49%; Quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán có tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49%; Cá nhân nước ngoài là người không mang quốc tịch Việt Nam, cư trú tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam.

Về phạm vi điều chỉnh

QĐ88 chỉ điều chỉnh các hoạt động đầu tư gián tiếp của NĐTNN theo quy định của Luật Đầu tư 2005 bằng cách quy định rất rõ các hoạt động đầu tư trực tiếp của NĐTNN không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này, bao gồm: thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn nước ngoài; góp vốn với nhà đầu tư trong nuớc để thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, BTO, BOT, BT; đầu tư thực hiện việc sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; các hoạt động đầu tư trực tiếp khác.

Về các hình thức góp vốn, mua cổ phần

QĐ88 cũng quy định ba hình thức góp vốn tương tự như QĐ36, nhưng cụ thể hơn, bao gồm: (i) mua lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH, góp vốn vào công ty TNHH  2 thành viên trở lên để trở thành thành viên mới; hoặc mua lại toàn bộ vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên để trở thành chủ sở hữu mới; (ii) mua lại phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh hoặc góp vốn vào công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn mới; (iii) mua lại một phần vốn của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc góp vốn với chủ doanh nghiệp tư nhân để chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên và trở thành thành viên mới.

Về việc mua cổ phần, QĐ36 quy định hai hình thức: (i) mua cổ phần phát hành lần đầu của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa; và (ii) mua cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần, mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty cổ phần. Nay QĐ88 quy định rõ ràng hơn, bao gồm: (i) mua cổ phần phát hành lần đầu của công ty cổ phần; (ii) mua cổ phần phát hành lần đầu của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa; (iii) mua cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán, cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần; (iv) mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty cổ phần.

Thay đổi mức góp vốn, mua cổ phần

QĐ36 quy định mức góp vốn, mua cổ phần của NĐTNN trong DNVN bị khống chế ở mức tối đa là 30% vốn điều lệ của DNVN. Nay, QĐ88 quy định NĐTNN được góp vốn, mua cổ phần với tỷ lệ không hạn chế, trừ một số trường hợp: (i) DNVN là công ty đại chúng thì tuân theo quy định của pháp luật về chứng khoán; (ii) DNVN hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề thuộc pháp luật chuyên ngành thì tuân theo quy định của pháp luật chuyên ngành; (iii) DNVN kinh doanh thương mại dịch vụ thì tuân theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; (iv) DNVN hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực thì theo tỷ lệ thấp nhất; (v) DN 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu thì theo tỷ lệ tại phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt quá mức theo quy định pháp luật.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê  

--------------------------------------------------

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn xin cấp phép đầu tư;

2. Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư;

3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh;

4. Các dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư trong nước;

5. Tư vấn thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam;

6. Dịch vụ tư vấn Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;