Vậy xin công ty có thể cho tôi một bản hợp đồng mẫu nào đó còn không thì có thể hướng dẫn tôi thảo bản hợp đồng sao cho có giá trị pháp lý ?

Xin cám ơn.

Người gửi: T.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Hợp đồng hợp tác giữa các thành viên tham gia thành lập công ty ?

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi số: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

Luật đầu tư 2014

Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Nội dung tư vấn:

Theo như nội dung thư yêu cầu, bạn đang có ý định khởi nghiệp trong lĩnh vực Thương mại điện tử nhưng đang vướng mắc trong việc soạn thảo văn bản thỏa thuận hợp tác giữa các thành viên tham gia nhóm. Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, để thực hiện ý định của mình, bạn có thể thực hiện một trong các phương thức sau đây:

Phương thức thứ nhất: đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. Theo đó, hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế:

"Điều 28. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

1. Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.

3. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận."

Nếu các bạn muốn thành lập một nhóm các nhà đầu tư theo hình thức này thì nội dung hợp đồng cần bao gồm các điều khoản sau đây để đảm bảo sự thống nhất với các nội dung cơ bản của hợp đồng và hợp đồng có giá trị pháp lý trên thực tế:

 Hợp đồng BCC gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;

b) Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

c) Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

d) Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

e) Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

Ngoài ra, các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.

Phương thức thứ hai: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. Theo đó, các nhà đầu tư có thể thành lập một hoặc nhiều tổ chức kinh tế và thông qua tổ chức này để tiến hành đầu tư kinh doanh thu lợi nhuận. Chẳng hạn, các nhà đầu tư có thể thỏa thuận thành lập một trong các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Dưới đây chúng tôi cung cấp hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần theo mẫu sau:

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần…)

Hôm nay, ngày………tháng .....năm …., hồi …. tại trụ sở ……. Chúng tôi gồm:

Họ và Tên: Lê Văn A

Ngày sinh:..................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................

Chổ ở hiện tại: ...........................................................................................................................

CMND số:  .................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: .........................................................................................

Họ và Tên: Hoàng Văn B

Ngày sinh:..................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................

Chổ ở hiện tại: ...........................................................................................................................

CMND số: .................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: .........................................................................................

Họ và Tên: Lê Văn C

Ngày sinh:..................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................

Chổ ở hiện tại: ...........................................................................................................................

CMND số: .................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: .........................................................................................

Họ và Tên: Nguyễn Thị D

Ngày sinh:..................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................

Chổ ở hiện tại: ...........................................................................................................................

CMND số:  .................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: .........................................................................................

Là các cổ đông CÔNG TY ……….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

I. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY ……………..

1. Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ.

2. Ông Hoàng Văn B góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ.

3. Ông Lê Văn C góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ.

4. Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ.

II. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

1. Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ.

2. Ông Hoàng Văn B góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ.

3. Ông Lê Văn C góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ.

4. Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ.

III. SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Lê Văn A

Số 01/GCN cấp ngày …./…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Hoàng Văn B

Số 02/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Lê Văn C

Số 03/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Bà Nguyễn Thị D

Số 04/GCN cấp ngày ……/…/……..

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư …………………..

IV. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông Hoàng Văn B giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty …………..

V. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông Hoàng Văn B là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Cuộc họp kết thúc lúc ... cùng ngày.

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây

LÊ VĂN A                                                                                        HOÀNG VĂN B
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

 

LÊ VĂN C                                                                                                    NGUYỄN THỊ D
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

Ngoài những nội dung mà chúng tôi nêu trên, các bên còn có thể thỏa thuận cụ thể về việc thực hiện dự án đầu tư, tiến độ thành lập doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh, tên doanh nghiệp...

Theo đó, các bạn có thể lựa chọn một trong các phương thức đầu tư trên để tiến hành hợp tác đầu tư kinh doanh. Với mỗi  phương thức đầu tư sẽ có những yêu cầu khác biệt về hình thức hợp đồng. Các biểu mẫu chúng tôi đưa ra chỉ có giá trị tham khảo, các bên có thể thỏa thuận các nội dung cụ thể, chi tiết phù hợp với các quy định của pháp luật.

 Tuy nhiên,vì lĩnh vực bạn dự định đầu tư là thương mại điện tử do đó, trong quá trình thành lập công ty và hoạt động kinh doanh, bạn cần tuân thủ các quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử, đặc biệt là cần tránh các hành vi bị cấm quy định điều 4 của Nghị định này.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp.