1. Thành viên hội đồng quản trị độc lập là gì? Họ có chức năng, nhiệm vụ như thế nào?
2. Trong doanh nghiệp cổ phần có bắt buộc phải có thành viên hội đồng quản trị độc lập không?
Rất mong có được sự tư vấn sớm nhất, Trân trọng cảm ơn!

Người gửi: Đậu Việt Hải

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

Trả lời câu hỏi:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Đối với một số thắc mắc của bạn, tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 121/2012/BTC của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng áp dụng cho các công ty đại chúng, Luật Doanh nghiệp năm 2005.

2. Nội dung trả lời:

Đối với câu hỏi thứ nhất: Theo quy đinh tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 121/2012/TT-BTC thì:

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau:

- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;

- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;

- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;

- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

Đối với thành viên HĐQT thì chức năng và nhiệm vụ giống như một thành viên HĐQT khác, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định riêng. Chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT như sau:

Tại Điều 12 của Thông tư 121 quy định về quyền của Thành viên HĐQT: Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, đặc biệt là quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty.

Điều 13 cuả Thông tư trên quy định cụ thể về trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên HĐQT như sau:

1.  Thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.

2.  Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi tối cao của cổ đông và của công ty.

3.  Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận. 

4.  Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố cho công ty các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của công ty.

5.  Các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan khi thực hiện giao dịch cổ phần của công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch này theo quy định của pháp luật.

6.  Công ty đại chúng có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Đối với câu hỏi thứ hai: Ban có nhắc đến khái niệm Doanh nghiệp cổ phần. Tuy nhiên, khái niệm chính xác ở đây phải là Công ty cổ phần. Quy đinh tại Điều 95 Luật Doanh nghiệp năm 2005 về cấu trúc quản trị của công ty cổ phần như sau: “CTCP có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.”

Dựa vào quy định trên, tôi có thể trả lời thắc mắc của bạn rằng: CTCP không nhất thiết phải có thành viên HĐQT độc lập.

Hi vọng rằng, nếu có bất kì thắc mắc nào về vấn đề pháp lí, bạn sẽ liên lạc với chúng tôi qua mail  hoặc ban có thể liên hệ trưc tiếp qua số điện thoại 1900.6162 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê