Như vậy, VSD là tổ chức đăng ký chứng khoán của tất cả các công ty đại chúng, bao gồm các công ty niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán, các công ty đại chúng chưa niêm yết.

Tư vấn pháp luật về chứng khoán gọi: - 1900.6162

Chứng khoán đăng ký tại VSD bao gồm cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, tín phiếu kho bạc, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ quỹ niêm yết/đăng ký giao dịch trên các Sở Giao dịch chứng khoán và cổ phiếu/trái phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết đăng ký tại VSD. Toàn bộ chứng khoán đăng ký tại VSD theo hình thức ghi sổ.

Các công ty đại chúng khi thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD phải cung cấp cho VSD các thông tin về tổ chức phát hành, thông tin về chứng khoán đăng ký và các thông tin về người sở hữu chứng khoán để VSD ghi nhận trên hệ thống của VSD. Đây là cơ sở để VSD xác minh tính hợp lệ về sở hữu chứng khoán của người sở hữu và chấp nhận chứng khoán đưa vào ký gửi tập trung tại VSD. Chứng khoán khi đã được đăng ký tại VSD, mọi thay đổi liên quan đến thông tin chứng khoán đăng ký được thực hiện theo các quy định về quản lý thông tin của VSD.

Các tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết làm thủ tục đăng ký chứng khoán trực tiếp với VSD. Công ty đại chúng chưa niêm yết đăng ký chứng khoán tại VSD thông qua thành viên lưu ký là công ty chứng khoán. Quy trình, thủ tục và hồ sơ đăng ký chứng khoán được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-VSD ngày 25/04/2012 của Tổng Giám đốc VSD.

Tham khảo: Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập