Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

- Quyền tiếp cận, sử dụng nguồn lực đầu tư 

- Quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia công lại liên quan đến hoạt động đầu tư

- Quyền mua ngoại tệ

- Quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư

- Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  

- Hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2005 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công theo nguyên tắc không phân biệt đối xử. 

- Tiếp cận các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư; các dữ liệu của nền kinh tế quốc dân, của từng khu vực kinh tế và các thông tin kinh tế - xã hội khác có liên quan đến hoạt động đầu tư; góp ý kiến về pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư.

- Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP