Điều kiện về ghi chép sổ sách

- Ít nhất 75% giao dịch kinh doanh trong 3 năm gần nhất của tổ chức xin niêm yết phải được chứng thực bằng ghi chép doanh thu. Cơ quan Cấp phép Niêm yết Vương quốc Anh (UKLA) sẽ xem xét rút ngắn thời gian ghi chép sổ sách trong từng trường hợp cụ thể.

- Phải tường trình những thương vụ mua lại (acquisition) đáng chý ý trong 3 năm gần nhất.

- Hầu hết các công ty, kể cả các công ty có lĩnh vực và quy mô hoạt động đa dạng, đều có thể niêm yết tại London nếu thỏa mãn những điều kiện niêm yết.

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyếngọi:1900 6162

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài - Ảnh minh họa

Mức vốn hóa và tỉ lệ cổ phần do công chúng nắm giữ:

- Cổ phần tại thời điểm niêm yết có trị giá ít nhất 700.000 bảng Anh.

- Tỉ lệ cổ phần do công chúng nắm giữ ít nhất là 25%.

Tiềm năng tương lai:

- Chứng minh được công ty có đủ vốn lưu động để đáp ứng nhu cầu ngắn hạn và nhu cầu 12 tháng tiếp sau.

- Chứng minh khả năng hoạt động kinh doanh độc lập và giữ liên hệ thường xuyên với các cổ đông quan tâm tới việc kiểm soát công ty.

- Chuẩn bị bản miêu tả chung các kế hoạch và triển vọng tương lai.

- Nếu công ty nêu rõ bằng văn bản dự định cung cấp, hoặc đã cung cấp, một khoản lợi nhuận tùy chọn, nhà tài trợ và kế toán cần phải chuẩn bị báo cáo về kế hoạch này.

Thông tin tài chính quá khứ đã được kiểm toán:

- Báo cáo tài chính kiểm toán trong vòng 3 năm gần nhất và báo cáo giữa kỳ đã công bố trong năm xin niêm yết.

- Nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm tài khóa gần nhất được chuẩn bị 6 tháng trước thời điểm xin niêm yết, thì cần phải nộp báo cáo tài chính kiểm toán giữa kỳ gần nhất.

Quản lý doanh nghiệp

Mặc dù những quy tắc quản lý doanh nghiệp Vương quốc Anh không được áp dụng với các công ty không thuộc Anh, song các nhà đầu tư luôn kỳ vọng công ty niêm yết quản lý theo một tiêu chuẩn tương tự, và giải trình nếu có điểm khác biệt. Những công ty thuộc Vương quốc Anh cần:

- Tách biệt vai trò của Chủ tịch HĐQT và TGĐ

- Trừ những công ty nhỏ (theo tiêu chuẩn FTSE 350), thì ít nhất 1/2 thành viên HĐQT, ngoại trừ Chủ tịch, cần kiêm nhiệm vai trò giám đốc độc lập, không tham gia điều hành. Những công ty nhỏ cần có ít nhất hai giám đốc độc lập, không tham gia điều hành.

- Có một ủy ban kiểm toán độc lập, một ủy ban khen thưởng và một ủy ban bổ nhiệm.

- Cung cấp bằng chứng về hệ thống kiểm soát tài chính và kế toán chuẩn hóa cao.

Tổ chức và các chuẩn mực kế toán

- Công ty phải được tổ chức hợp lý.

- Những chuẩn mực kế toán được chấp nhận là IFRS và các chuẩn mực tương đương.

Những điều kiện khác

- Nhà tài trợ/người chịu trách nhiệm thường xuyên khuyến nghị rằng các cổ đông hiện tại bị cấm bán cổ phần trong một khoảng thời gian xác định kể từ thời điểm niêm yết chính thức.

- Nhà tài trợ cần phải chắc chắn, bằng những báo cáo đánh giá kỹ lưỡng, về việc công ty xin niêm yết đã ban hành những thủ tục tuân theo những quy tắc niêm yết và quy tắc công bố, cũng như đã có sẵn những thủ tục làm cơ sở hợp lý để công ty xin niêm yết có thể đánh giá liên tục về tình hình tài chính hiện tại cũng như triển vọng tương lai.

Thị trường đầu tư thay thế (AIM):

- Thị trường đầu tư thay thế là một thị trường được thiết kế đặc trưng cho các công ty mới và đang phát triển trên toàn thế giới. Không có điều kiện về thời gian tối thiểu cho việc ghi chép sổ sách và không có yêu cầu về tỉ lệ tối thiểu do công chúng nắm giữ. Mấu chốt cho phép niêm yết trên AIM là việc bổ nhiệm một chuyên gia tư vấn. Chuyên gia này sẽ hỗ trợ công ty xin niêm yết trong quá trình nộp đơn, công bố tài liệu và liên tục tuân thủ các điều kiện niêm yết. Trên thực tế, quy trình này tương tự với (mặc dù mềm dẻo hơn) quy trình niêm yết "thứ cấp" trên thị trường chính.

- TTCK London đã giới thiệu một quy trình cấp phép nhanh cho những công ty đã được niêm yết trên một thị trường nước ngoài cụ thể và muốn niêm yết trên AIM.

(MINH KHUE LAW FIRM st)