Theo quy định tại điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân và điều 3 của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP, Thông tư số 84/2008 TT-BTC Hướng dẫn NĐ 100, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được liệt kê trong đó thể hiện rõ thu nhập từ chuyển nhượng vốn  là khoản thu nhập phải chịu thuế; bao gồm:

>> Tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 1900.6162

a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: Là khoản tiền lãi nhận được từ việc chuyển nhượng vốn của cá nhân trong các trường hợp sau:

+ Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp trong các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần, các hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

+ Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán.

+ Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành thì trường hợp của bạn khi chuyển nhượng vốn nếu phát sinh các khoản tiền lãi từ việc chuyển nhượng này thì bạn sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân; Nếu không nộp thuế là vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế.

Trân trọng./.
PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP 
----------------------------------