Ngoài ra, VSD cũng được chỉ định là cơ quan chính thức và duy nhất của Việt Nam được cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế (mã ISIN) cho các chứng khoán tại thị trường Việt Nam.

Tư pháp luật về chứng khoán

Tư pháp luật về chứng khoán gọi: 1900.6162

Mã chứng khoán trong nước, mã ISIN được VSD cấp đồng thời với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán khi tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại VSD.

Các công ty đại chúng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng khoán có thể đăng ký bảo lưu mã chứng khoán trong nước tại VSD. Thời gian VSD bảo lưu mã này là 06 tháng kể từ ngày VSD chấp thuận đăng ký bảo lưu mã. Sau thời hạn này, nếu công ty đại chúng không thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD, VSD có quyền tự động hủy bỏ mã đã bảo lưu để cấp cho công ty đại chúng khác. Mỗi công ty đại chúng chỉ được VSD xem xét chấp thuận đăng ký bảo lưu mã chứng khoán một lần duy nhất.

Toàn bộ thông tin về mã chứng khoán trong nước, mã ISIN và mã chứng khoán bảo lưu sau khi cấp sẽ được VSD công bố lên trang web của VSD để phục vụ cho việc tra cứu của các bên liên quan.

Mã chứng khoán đã được VSD cấp sẽ không được thay đổi trừ trường hợp Tổ chức phát hành hủy đăng ký chứng khoán. Khi Tổ chức phát hành hủy đăng ký chứng khoán VSD sẽ tự động hủy mã chứng khoán và mã ISIN tương ứng.

Quy trình và thủ tục liên quan đến cấp mã chứng khoán được quy định cụ thể tại Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại VSD ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-VSD ngày 21/08/2012 của Tổng Giám đốc VSD.

Tham khảo: Quy chế cấp mã chứng khoán.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT