Lần này chúng tôi có tổ chức họp Hội đồng cổ đông để bàn luận về vấn đề chung của công ty do chủ tịch HĐQT chủ tịch triệu tập.

Tôi muốn biết:

1. Quyết định trong cuộc họp có thể được thông qua không nếu như nhóm đó không đến dự họp?

2. Nếu như khi chúng tôi họp và ra quyết định, có cần gửi kết quả đến nhà của nhóm đó hay không?

3. Nếu trong 90 ngày chúng tôi bị gửi yêu cầu hủy bỏ quyết định thì mọi hoạt động của quyết định đó có được dừng lại không? Và sau đó quyết định bị hủy bỏ thì sẽ như thế nào ạ? Và nếu quyết định không bị hủy thì sẽ thế nào ạ?

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư!                                         

Người gửi: Phạm Thị Thủy

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

>>  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội

2. Nội dung tư vấn:

Điều 102. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

"1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định..."

Như vậy, sau khi đã thông  báo về việc họp đại hội đồng cổ đông cho nhóm cổ đông chiếm 30% cổ phần nhưng nhóm cổ đông này không đến thì cuộc họp vẫn được tiến hành vì số cổ phần của nhóm cổ đông của bạn là 70% lớn hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 104. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

"...3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

b) Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;...

6. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua."

Theo đó, tùy từng nội dung trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông mà chỉ cần 65% hoặc 75% tổng số phiếu biểu quyết của những cổ đông tham dự họp chấp thuận. Do đó, quyết định trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông vẫn có thể được thông qua nếu nhóm cổ đông chiếm 30% cổ phần không đến dự họp. Sau khi quyết định được thông qua thì phải thông báo đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp tức là bao gồm cả nhóm cổ đông chiếm 30% tổng số cổ phần. Trong trường hợp này nếu các bạn đã tuân thủ đầy đủ trình tự thủ tục tiến hành cuộc họp và thực hiện các nghĩa vụ sau khi quyết định được thông qua thì nhóm cổ đông kia không thể yêu cầu hủy bỏ quyết định và mọi hoạt động liên quan đến quyết định vẫn diễn ra bình thường mà không phải dừng lại.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê