>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.1940

 

1. Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

2. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

2.1. Hồ sơ Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp nhà nước bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

- Quyết định thành lập Công ty của Cơ quan có thẩm quyền.

- Điều lệ Công ty đã được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê: Tổng giám đốc Công ty đối với Công ty có Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty đối với Công ty không có Hội đồng quản trị.

- Các loại giấy tờ khác:

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).           

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (bản sao có công chứng hoặc có chứng thực của cơ quan cấp) của một trong các thành viên quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP  hoặc các chức danh quản lý quan trọng khác theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP (đối với Công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

2.2.  Số lượng hồ sơ nộp:        01 bộ hồ sơ.

- Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003;

- Luật Hợp tác xã năm 2003;

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;      

- Luật Đầu tư năm 2005;

- Số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân;

- Số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/09/1999 về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước; 

- Số 49/2002/NĐ-CP ngày 24/04/2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/09/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước;

- Số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003;

- Số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể Công ty nhà nước;

- Số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

- Số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

- Số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã;

- Số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã;

- Số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/04/2007 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

(MKLAW FIRM: Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm  hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

--------------------------- 

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: