>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.1940

 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Hồ sơ giải thể Doanh nghiệp:

bao gồm:

1. Biên bản họp về việc giải thể của:

- Hội ðồng thành viên ðối với Công ty TNHH 02 Thành viên trở lên.

- Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.

- Tất cả thành viên Hợp danh trong Công ty Hợp danh.

2. Quyết định về việc giải thể (Quyết định giải thể phải có đủ các nội dung đýợc quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2005). Quyết định do Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch ký thay mặt Hội đồng của:

- Chủ sở hữu ðối với Doanh nghiệp tý nhân.

- Hội đồng thành viên ðối với Công ty TNHH 02 Thành viên trở lên.

- Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.

- Chủ sở hữu Công ty ðối với Công ty TNHH 01 thành viên.

- Tất cả thành viên hợp danh (Hội ðồng thành viên) ðối với Công ty Hợp danh.

3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ của:

- Chủ doanh nghiệp tý nhân.

- Hội ðồng thành viên Công ty TNHH 02 thành viên trở lên.

- Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần.

- Chủ sở hữu Công ty TNHH 01 thành viên.

- Tất cả thành viên hợp danh (Hội ðồng thành viên) đối với Công ty Hợp danh.

Trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp (trừ trường hợp Ðiều lệ Công ty quy ðịnh thành lập tổ chức thanh lý riêng). Doanh nghiệp chỉ ðýợc giải thể khi bảo ðảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

4. Xác nhận của Ngân hàng nõi Công ty mở tài khoản (trường hợp doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân hàng, Doanh nghiệp cần có Công văn cam kết chýa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).

5. Doanh nghiệp đăng bố cáo quyết định giải thể ít nhất trên một tờ báo viết (tại địa phương nõi ðặt trụ sở chính) hoặc báo ðiện tử trong ba số liên tiếp (nộp kèm theo hồ sõ giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định giải thể).

6. Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm Giấy phép thành lập doanh nghiệp).

7. Thông báo đối týợng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế Hà Nội (hoặc Công văn của Cục thuế Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế).

8. Thông báo do Ngýời ðại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các býớc thủ tục trên từ mục 1 ðến mục 7 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo):

- Doanh nghiệp tý nhân.

- Công ty TNHH 02 thành viên.

- Công ty Cổ phần.

- Công ty TNHH 01 thành viên.

- Công ty Hợp danh.

9. Giấy Chứng nhận của  mẫu dấu Công an

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê  

--------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ LUẬT LIÊN QUAN: