1. Tư vấn thủ tục thực hiện các chương trình khuyến mại

Khuyến mại là một trong những biện pháp xúc tiến thương mại mà hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện để tăng doanh số bán hàng. Thủ tục thông báo hoặc đăng ký thực hiện các chương trình khuyến mại được qui định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP, là một văn bản do Chính phủ ban hành, hướng dẫn thi hành Luật Thương mại.

>> Tải Nghị định số 37/2006/NĐ-CP quy định về hoạt động xúc tiến thương mại

1. Nguyên tắc chung đối với hoạt động khuyến mại:

Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và không được xâm hại đến lợi ích hợp pháp của người khác.

Không phân biệt đối xử giữa các khách hàng tham gia trong cùng một chương trình khuyến mại. Bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hay dùng để khuyến mại.

Việc thực hiện khuyến mại không được tạo ra sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh.

Không được dùng thuốc chữa bệnh cho người, kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông để khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc.

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tư vấn thủ tục thực hiện các chương trình khuyến mại

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

2. Các hình thức khuyến mại :

Doanh nghiệp có quyền thực hiện các hình thức khuyến mại sau đây:

1. Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

- Hàng, dịch vụ mẫu đưa cho khách hàng dùng thử phải là hàng hoá, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

- Khi nhận hàng mẫu, dịch vụ mẫu, khách hàng không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào.
2. Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó:

- Mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong thời gian khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào không vượt quá 50% giá bán, cung ứng dịch vụ trước đó.

- Không được giảm giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ trong trường hợp giá bán hàng hoá, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định giá cụ thể. Ví dụ như ; điện, nước.

- Tổng thời gian thực hiện chương trình khuyến mại không được vượt quá 90 ngày trong một năm; một chương trình khuyến mại không được vượt quá 45 ngày.

- Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại này để bán phá giá hàng hóa, dịch vụ.

4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ

- Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ kèm theo hàng hóa được bán, dịch vụ được cung ứng là phiếu để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của chính thương nhân đó hoặc để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác.

- Giá trị tối đa của phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ được tặng kèm theo một đơn vị hàng hóa được bán, dịch vụ được cung ứng trong thời gian khuyến mại không được vượt quá 50% giá bán của hàng hóa.

5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố:

- Nội dung của chương trình thi không được trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Việc tổ chức thi và mở thưởng phải được tổ chức công khai, có sự chứng kiến của đại diện khách hàng và phải được thông báo cho Sở Thương mại nơi tổ chức thi, mở thưởng.

6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi:

Việc mở thưởng chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải được tổ chức công khai, theo thể lệ đã công bố, có sự chứng kiến của khách hàng. Trong trường hợp giá trị giải thưởng từ 100 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Thương mại ( hoặc Bộ Thương mại).

- Trường hợp việc trúng thưởng được xác định trên cơ sở bằng chứng trúng thưởng kèm theo hàng hóa, doanh nghiệp phải thông báo về thời gian và địa điểm thực hiện việc đưa bằng chứng trúng thưởng vào hàng hoá cho Sở Thương mại ( hoặc Bộ Thương mại).

- Vé số dự thưởng phải tuân thủ các quy định sau đây:

a/ Có hình thức khác với xổ số kiến thiết do nhà nước độc quyền phát hành và không được sử dụng kết quả xổ số của nhà nước để làm kết quả xác định trúng thưởng;

b/ Vé số dự thưởng phải in đủ các nội dung về số lượng vé số phát hành, số lượng giải thưởng, giá trị từng loại giải thưởng, địa điểm phát thưởng, thời gian, địa điểm mở thưởng và các nội dung liên quan.

c/ Việc mở thưởng chỉ áp dụng cho các vé số đã được phát hành.

- Tổng thời gian thực hiện khuyến mại đối với một loại nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ không được vượt quá 180 ngày trong một năm, một chương trình khuyến mại không được vượt quá 90 ngày.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng, giải thưởng không có người trúng thưởng phải được trích nộp 50% giá trị đã công bố vào ngân sách nhà nước.

7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên

- Thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận việc mua hàng hóa, dịch vụ phải có đầy đủ các nội dung chủ yếu sau : tên của thẻ hoặc phiếu; điều kiện và cách thức ghi nhận sự tham gia của khách hàng vào chương trình khách hàng thường xuyên, việc mua hàng hóa, dịch vụ của khách hàng và các nội dung liên quan.

8. Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác

Đối với chương trình khuyến mại mà hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại được mua, bán hoặc cung ứng qua internet và các phương tiện điện tử khác, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định như nêu trên.

3. Chỉ cần thông báo khi thực hiện khuyến mại

Nhìn chung, khi thực hiện các hình thức khuyến mại như nêu trên (ngoại trừ hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi), doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo về chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

Nội dung thông báo bao gồm:

• Tên chương trình khuyến mại;

• Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

• Hình thức khuyến mại;

• Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

• Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;

• Khách hàng của chương trình khuyến mại;

• Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

Đối với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố thì trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, doanh nghiệp có trách nhiệm:

- Gửi báo cáo Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại về kết quả trúng thưởng;

- Thông báo phải công khai kết quả trúng thưởng trên báo, đài tại địa phương tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng.

* Thủ tục đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi

Doanh nghiệp khi thực hiện khuyến mại bằng hình thức này phải đăng ký tại cơ quan quản lý có thẩm quyền như sau :

- Tại Sở Thương mại - đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn một tỉnh.

- Tại Bộ Thương mại - đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên.

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại (theo mẫu).

- Thể lệ chương trình khuyến mại;

- Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;

- Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;

- Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);

- Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại.

Trong thời hạn 7 ngày, Sở Thương mại sẽ xem xét, xác nhận bằng văn bản việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của doanh nghiệp. Trường hợp không xác nhận, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp Bộ Thương mại là cơ quan xác nhận thì doanh nghiệp phải gửi văn bản thông báo cho Sở Thương mại nơi thực hiện chương trình khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Thương mại trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, doanh nghiệp phải báo cáo về Sở Thương mại ( hoặc Bộ Thương mại) về kết quả chương trình khuyến mại và việc xử lý giá trị giải thưởng nếu không có người trúng thưởng.

Doanh nghiệp phải thông báo kết quả trúng thưởng trên báo, đài tại nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng.

4. Một số lưu ý khi thực hiện khuyến mại :

Nếu chương trình khuyến mại của doanh nghiệp ngoài các hình thức quy định như trên thì chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại.

Trong trường hợp chương trình khuyến mại có trao giải thưởng, thời hạn công bố kết quả và trao giải thưởng không được vượt quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại.

Doanh nghiệp không được tự ý chấm dứt chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền buộc đình.

Sở Thương mại ( và Bộ Thương mại) có quyền đình chỉ việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại của doanh nghiệp nếu phát hiện có hành vi vi phạm các qui định nêu trên. Doanh nghiệp có chương trình khuyến mại bị đình chỉ có nghĩa vụ công bố công khai việc chấm dứt chương trình khuyến mại và thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại đó.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý Khách! Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Dịch vụ kế toán thuế thường xuyên cho doanh nghiệp;

2. Giảm giá khuyến mại thấp hơn mức đã đăng ký với sở công thương có phạm luật không ?

Thưa luật sư minh khuê, em có đăng ký một bảng thông báo thực hiện khuyến mãi là 30% - sau khi được sở công thương cho phép thì em sẽ triển khai khuyến mãi sản phẩm đã đăng ký giảm giá 30% thế nhưng em có thể giảm giá là 10%,20% không? khi đã đăng ký là 30%?
Cảm ơn luật sư!

Giảm giá khuyến mại thấp hơn mức đã đăng ký với sở công thương có phạm luật không ?

Luật sư tư vấn pháp luật thương mại trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Vấn để của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Như bạn trình bày: Hiện nay bạn đã đăng ký và được sự cho phép của bộ Công thương đối với việc triển khai chương trình khuyến mại sản phẩm giảm giá 30%. Nhưng hiện nay vì một số lý do bạn muốn giảm mức khuyễn mại so với mức đã đăng ký.Vấn đề của bạn chúng tôi có những tư vấn như sau:

Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC hướng dẫn về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại do bộ thương mại và bộ tài chính ban hành:

II. khuyến mại
7. Sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
a). Thương nhân muốn sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải gửi văn bản thông báo hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-8 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) đến cơ quan quản lý nhà nước nơi đã thông báo hoặc đăng ký thực hiện khuyến mại;
b). Trình tự, thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đối với chương trình khuyến mại thuộc hình thức phải đăng ký thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 và khoản 6 Mục II tại Thông tư này;
c). Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo tuân thủ các quy định về khuyến mại tại Luật Thương mại và Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

Từ căn cứ pháp lý nêu trên quy định với trường hợp của bạn. Việc giảm giá khuyến mại sản phẩm đã đăng ký, nếu muốn sửa đổi mức khuyển mại so với mức đã đăng ký. Thì bạn phải gửi đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-8 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) đến cơ quan quản lý nhà nước nơi đã đăng ký thực hiện khuyến mại.


Nếu như bạn không thực hiện mà tự ý thay đổi thì hậu quả pháp lý như sau:

Nghị định 37/2006/NĐ-CP hướng dẫn luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Điều 20. Đình chỉ thực hiện chương trình khuyến mại
1. Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền có quyền đình chỉ việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại của thương nhân nếu phát hiện có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:
b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung trong thể lệ chương trình khuyến mại đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền.
2. Thương nhân có chương trình khuyến mại bị đình chỉ có nghĩa vụ công bố công khai việc chấm dứt chương trình khuyến mại và thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại đó….

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về "Quy định về đăng ký khuyến mại ?". Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

3. Tư vấn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng khuyến mại ?

Thưa luật sư, Tôi đã đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương nơi doanh nghiệp hoạt đồng về chương trình khuyến mại của Công ty của tôi. Nhưng tôi đang gặp khó khăn trong việc ghi hóa đơn cho khách hàng ? Tôi không biết ghi như thế nào ?
Xin luật sư tư vấn cho Tôi. Cảm ơn Luật sư!

Tư vấn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng khuyến mại ?

Luật sư tư vấn pháp luật thuế về xuất hóa đơn cho hàng khuyến mại, gọi ngay: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Luật thương mại năm 2005 thì các chương trình khuyến mại về giảm giá/Tặng sản phẩm và bốc thăm trung thưởng phải được đăng ký với sở công thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở (Hoạt động ở tỉnh nào thì xin cấp phép tại Sở công thương của tỉnh đó).

Xem thêm: Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại

Theo quy định tại khoản 9, điều 3 của Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn ghi hóa đơn hàng khuyến mại, quảng cáo không thu tiền quy định:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Theo khoản 5, điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế quy đinh:

5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.
Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:
a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.
Ví dụ 29: Công ty TNHH P sản xuất nước ngọt có ga, năm 2014 Công ty có thực hiện đợt khuyến mại vào tháng 5/2014 và tháng 12/2014 theo hình thức mua 10 sản phẩm tặng 1 sản phẩm. Chương trình khuyến mại vào tháng 5/2014 được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyến mại được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại. Theo đó, đối với số sản phẩm tặng kèm khi mua sản phẩm trong tháng 5/2014, Công ty TNHH P xác định giá tính thuế bằng không (0).
Trường hợp chương trình khuyến mại vào tháng 12/2014 không được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, Công ty TNHH P phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số sản phẩm tặng kèm khi mua sản phẩm trong tháng 12/2014.
b) Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đó thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo.
Ví dụ 30: Công ty N hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, chuyên bán các loại thẻ cào di động. Công ty thực hiện đăng ký khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại dưới hình thức bán hàng thấp hơn giá bán trước đó cho thời gian từ ngày 1/4/2014 đến hết ngày 20/4/2014, theo đó, giá bán một thẻ cào mệnh giá là 100.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) trong thời gian khuyến mại được bán với giá 90.000 đồng.
Giá tính thuế GTGT đối với một thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng trong thời gian khuyến mại được tính như sau: 90.000/1+ 10%
c) Đối với các hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo qua Tổng đài tư vấn pháp luật Thuế : 1900.6162

Trân trọng./.

4. Thực hiện chương trình khuyến mại mà không thông báo với cơ quan chức năng và mức xử phạt

Chào quý Luật sư. Tôi xin phép được trình bày sự việc như sau: Tôi có thành lập hộ kinh doanh cá thể, buôn bán mặt hàng chăn, ga, gối đệm và tuần trước tôi có phát tờ rơi cho chương trình khuyến mại cho cửa hàng. Sau đó, cơ quan chức năng có đến kiểm tra và lập biên bản xử phạt Hộ kinh doanh của tôi 20.000.000đ, tạm giữ mặt hàng trong chương trình khuyến mại của tôi. Vậy cho tôi hỏi, Cơ quan chức năng xử phat Hộ kinh doanh của tôi số tiền có đúng không ?

Thực hiện chương trình khuyến mại mà không thông báo với cơ quan chức năng và mức xử phạt

Trả lời:

"Điều 48 Nghị định 185/2013/NĐ-CP Hành vi vi phạm về khuyến mại

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thương nhân có một trong các hành vi vi phạm sau đây:...

c) Không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi thực hiện khuyến mại hoặc thông báo, đăng ký không đúng quy định hoặc nội dung thông báo, đăng ký không trung thực;"

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, việc cơ quan quản lý xử phạt hành chính 20.000.000 đồng với Hộ kinh doanh của anh do hoạt tổ chức hoạt động khuyến mại mà không thông báo là hoàn toàn có cơ sở.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Thực hiện chương trình khuyến mại mà không thông báo với cơ quan chức năng và mức xử phạt​ ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

5. Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại ?

Quy định của pháp luật về các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại:

Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900.6162

1. Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

2. Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

3. Khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.

4. Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

5. Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hoá, dịch vụ để lừa dối khách hàng.

6. Khuyến mại để tiêu thụ hàng hoá kém chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khoẻ con người và lợi ích công cộng khác.

7. Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

8. Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.

9. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

10. Thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa.

Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ tư vấn: Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Tặng quà cho khách hàng mua với số lượng lón có phải đăng ký khuyến mãi không?

Chào luật sư, công ty mình chuẩn bị có 1 chương trình khuyến mãi, không biết là mình có cần thông báo với Bộ công thương hay không? Ví dụ như là chương trình khuyến mãi mua 20 thùng hàng thì sẽ được tặng 1 chỉ vàng 9999 ?
Tôi xin chân thành cám ơn !

Tặng quà cho khách hàng mua với số lượng lón có phải đăng ký khuyến mãi không?

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 12 Mục 2 Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC quy định:

1. Các hình thức khuyến mại phải được thông báo bằng văn bản đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại, bao gồm:

a) Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

b) Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

c) Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó;

d) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;

đ) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;

e) Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;

g) Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Vậy bạn bán hàng dưới hình thức tặng quà cho hàng thì bạn thuộc trường hợp phải thông báo cho Sở thương mại ( nay là sở công thương ) .

2. Thông báo thực hiện khuyến mại

Chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại, thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại nêu tại khoản 1 Mục này phải gửi thông báo bằng văn bản (theo mẫu KM-1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại. Khi tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại, Sở Thương mại ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 bản (theo mẫu KM-4 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), 01 bản giao cho thương nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại Sở Thương mại (không áp dụng đối với trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện);

Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại bạn còn có trách nhiệm đăng ký báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại với Sỏ công thương nơi tổ chức khuyến mại theo quy định ...

Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại

a) Kết thúc chương trình khuyến mại thương nhân phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại tại địa phương đến cơ quan quản lý nhà nước (theo mẫu KM-12 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Trường hợp Bộ Thương mại là cơ quan xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, ngoài trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại đến Bộ Thương mại, thương nhân có trách nhiệm báo cáo Sở Thương mại địa phương kết quả thực hiện khuyến mại tại địa phương nơi thương nhân thực hiện khuyến mại.

Như vậy, chương trình khuyến mại của cơ sở bạn là chương trình tặng hàng hóa cho khách hàng không thu tiền. Bạn phải làm hồ sơ thông báo bằng văn bản mẫu KM-1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07/2007 tới Sở công thương, trước 07 ngày làm việc so với ngày diễn ra chương trình khuyến mại.

Sau khi thực hiện chương trình này, bạn cần làm bản báo cáo kết quả thực hiện theo mẫu KM-12 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07/2007.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê