1. Khi Doanh nghiệp tư nhân A tham gia góp vốn vào 1 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên rồi thì chủ DNTN A đó có được góp vốn vào CT TNHH đó nữa hay không?

2. Trong CT TNHH 2TV trở lên, có 1 thành viên X không có khả năng góp đủ vốn như đã cam kết (cam kết 2 tỷ. đã góp đc 1 tỷ) thì:
a, Thành viên X có được chuyển nhượng phần vốn chưa góp cho người khác hay không? Gthich
b. TGĐ cty đồng ý góp bổ sung 1 tỷ còn thiếu thì có những cách thức và thủ tục như thê nào?
c, Thành viên X mong muốn để cho người anh em họ là Y góp thay mình 1 tỷ còn thiếu và trở thành 1 thành viên của cty thì có thực hiện được không? Nếu được thì có cách thức và thủ tục Như thế nào?
 
Rất mong nhận được câu trả lời sớm từ Luật sư!
Cháu cảm ơn!
Người gửi:  anh dao nguyen
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê
 

Trả lời

1. Khi Doanh nghiệp tư nhân A tham gia góp vốn vào 1 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên rồi thì chủ DNTN A đó có được góp vốn vào CT TNHH đó nữa hay không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 141. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, Khi Doanh nghiệp tư nhân A tham gia góp vốn vào 1 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có nghĩa là A đã tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Do đó, khi doanh nghiệp tư nhân A đã góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thì chủ doanh nghiệp tư nhân A không được góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nữa.

2. Trong CT TNHH 2TV trở lên, có 1 thành viên X không có khả năng góp đủ vốn như đã cam kết (cam kết 2 tỷ. đã góp đc 1 tỷ) thì:

a, Thành viên X có được chuyển nhượng phần vốn chưa góp cho người khác hay không? Gthich?

 Do Điểm b Khoản 1 Điều 38 Luật doanh nghiệp quy định: "Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp", cho nên sẽ áp dụng Điều 44 LDN cho trường hợp này:

Điều 44. Chuyển nhượng phần vốn góp

Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 45 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

2. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

 Theo Điểm b Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh Nghiệp quy định: "Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp", cho nên sẽ áp dụng Điều 44 LDN cho trường hợp này:

Thành viên đã góp vốn một phần nhưng chưa góp đủ toàn bộ vốn theo cam kết, họ vẫn chịu trách nhiệm đối với khoản vốn chưa góp đủ. Do vậy, họ vẫn có quyền chuyển nhượng theo Điều 44 LDN như đã trình bày.

b) TGĐ cty đồng ý góp bổ sung 1 tỷ còn thiếu thì có những cách thức và thủ tục như thê nào?

Theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 39 Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp; Ở đây tổng giám đốc đồng ý góp bổ sung 1 tỷ còn thiếu của thành viên chưa góp . Sau khi số vốn còn lại được góp đủ theo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này.

c) Thành viên X mong muốn để cho người anh em họ là Y góp thay mình 1 tỷ còn thiếu và trở thành 1 thành viên 1 thành viên của cty thì có thực hiện được không? Nếu được thì có cách thức và thủ tục Như thế nào?

Nếu em họ của X góp thay X số vốn góp còn thiếu thì em họ X sẽ được trở thành thành viên của công ty nếu được sự chấp thuận của hội đồng thành viên. Mà X đã chuyển nhượng phần vốn chưa góp cho Y.

Thông báo thay đổi thành viên do người đại diện theo pháp luật ký.

2- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do chủ tịch hội đồng thành viên ký.

3- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên công ty có chữ ký của các thành viên dự họp và đóng dấu treo của công ty.

4- Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty.

5-  Giấy tờ chứng thực của thành viên mới tham gia góp vốn vào công ty.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê