Điều kiện của công ty A là, công ty B phải sử dụng tối thiểu 70% số lao động hiện có của công ty A, bảo toàn thiết bị của công ty A, thực hiện đầy đủ các quy định về hợp chuẩn sản phẩm X, trả cho A một khoản tiền (C). Điều kiện của công ty B là hoàn toàn độc lập trong tổ chức hoạt động của công ty A, không chịu sự chi phối của công ty A, cam kết thực hiện các yêu cầu của công ty A (nêu trên). Công ty B thuê lại công ty A, đồng thời được sử dụng thương hiệu sản phẩm X.

Tôi muốn công ty tư vấn cho tôi về việc thảo, lập hợp pháp hóa các hợp đồng, hồ sơ liên quan ( hướng là Cty A cho Cty B thuê toàn bộ cơ sở vật chất, con người, thương hiệu … trong khoảng thời gian nhất định).

Tôi cần phải cung cấp những tài liệu gì?

Xin cảm ơn!

Người gửi : Tưởng Mạnh Biên

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê,

>> Luật sư tư vấn về hợp đồng thuê lại công ty gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật dân sự năm 2005;

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 55/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

2. Luật sư tư vấn:

Về vấn đề cho thuê lại lao động giữa công ty A và công ty B, căn cứ theo Điều 11 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày ngày 22 tháng 05 năm 2013 quy định về quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm:

"1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;

c) Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 16 Nghị định này;

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

đ) Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

e) Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định tại Điều 7 Nghị định này."

Giấy phép cho thuê lại lao động tuân theo phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ.

Về việc thuê lại cơ sở vật chất, công ty A và công ty B thỏa thuận với nhau về các điều khoản của việc thuê tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự 2005 và lập thành văn bản để bảo đảm tính pháp lý.

Về việc cho thuê việc sản xuất và kinh doanh sản phẩm X, hai bên công ty cần thỏa thuận các điều khoản về việc cho thuê lại việc sản xuất và kinh doanh sản phẩm X trên, đồng thời lập thành văn bản để xác nhận sự thảo thuận này.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê