Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn luật Minh khuê. Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư !

Người gửi: Huu Ly

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - 1900.6162

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp gọi:  1900.6162

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2005

2. Nội dung phân tích:

Theo như  trường hợp của bạn do bạn không nói rõ bạn là cổ đông phổ thông hay ưu đãi nên tùy thuộc vào thực tế bạn là cổ đông phổ thông hay cổ đông ưu đãi bạn sẽ được quyền chia phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần bạn đã góp vào công ty trước đó.

Nếu là cổ đông phổ thông: 

Điều79. Quyền của cổ đông phổ thông

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty;

Nhưng lưu ý là nếu bạn là cổ đông phổ thông thì bạn sẽ được nhận lại phần tài sản tương ứng với phần vốn đã góp vào công ty sau cổ đông ưu đãi hoàn lại, cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi biểu quyết

Nếu bạn là cổ đông ưu đãi (ưu đãi biểu quyết, ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại) thì bạn vẫn sẽ có quyền được chia số tài sản còn lại của công ty tương ứng với số cổ phần mà bạn đã góp vào công ty . Nhưng bạn sẽ được ưu tiên thanh toán trước cổ đông phổ thông

Điều 81. Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết

1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:

a) Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Điều 82. Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức

1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây:

a) Nhận cổ tức với mức theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;

c) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 83. Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại

1. Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tóm lại, bạn sẽ được cổ đông lớn nhất đứng tên tài khoản ngân hàng trả lại phần tài sản còn lại của công ty sau khi giải thể tương ứng với số cổ phần bạn đã góp vào công ty trước đó. Nhưng bạn nên quan tâm tới việc mình là cổ đông gì trong công ty vì điều này sẽ liên quan đến thời hạn bạn được thanh toán số cổ phần mà bạn sở hữu

Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi cho chúng tôi!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê