Trong trg hợp như vậy chúng tôi phải xử lí như thế nào.

Người gửi : Lê Thắng

Luật sư trả lời: