Tôi có nh? khách hàng d?n làm l?i b? h? so, nhung do khách hàng di xa v? không k?p, tôi dã photo h? kh?u khách hàng, và s?a trên b?n photo h? kh?u gi?ng v?i trên h?p d?ng tín d?ng kèm theo tôi in m?c gi? lên ( in tr?ng den ) và n?p v? công ty PPF.  Hi?n gi? khách hàng ch? tr? n? g?c, chua tr? kho?ng ti?n lãi cho công ty tài chính, n?u công ty thua khách hàng ra v? vi?c không tr? n? thì tôi có b? liên can gì không, và v?i tình ti?t trên tôi s? b? áp d?ng ? m?c hình ph?t nào. Hi?n tôi dã nghi vi?c t?i công ty PPF, và hành vi trên c?a tôi không h? có m?c dích tr?c l?i ( không nh?n b?t k? kho?ng ti?n nào c?a khách hàng), và dó là l?n d?u tiên tôi sai ph?m.

Tôi xin chân thành c?m on.

Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n lu?t hình s? c?a công ty Lu?t Minh Khuê.

 

                                                                                   

Lu?t su tu v?n lu?t hình s? tr?c tuy?n, g?i: 1900.6162.

Tr? l?i:

Chào b?n, c?m on b?n dã tin tu?ng và g?i nh?ng th?c m?c c?a b?n d?n công ty Lu?t Minh Khuê. V?i nh?ng thông tin b?n cung c?p chúng tôi xin tu v?n cho b?n nhu sau:

Co s? pháp lý:

B? lu?t hình s? 1999 s?a d?i b? sung nam 2009.

N?i dung phân tích:

- Ði?u 267 B? lu?t hình s? quy d?nh:

Ði?u 267. T?i làm gi? con d?u, tài li?u c?a co quan, t? ch?c

1. Ngu?i nào làm gi? con d?u, tài li?u ho?c gi?y t? khác c?a co quan, t? ch?c ho?c s? d?ng con d?u, tài li?u, gi?y t? dó nh?m l?a d?i co quan, t? ch?c ho?c công dân, thì b? ph?t ti?n t? nam tri?u d?ng d?n nam muoi tri?u d?ng ho?c b? ph?t tù t? sáu tháng d?n ba nam.

2. Ph?m t?i thu?c m?t trong các tru?ng h?p sau dây, thì b? ph?t tù t? hai nam d?n nam nam:

a) Có t? ch?c;

b) Ph?m t?i nhi?u l?n;

c)  Gây h?u qu? nghiêm tr?ng;

d) Tái ph?m nguy hi?m.

3. Ph?m t?i gây h?u qu? r?t nghiêm tr?ng ho?c d?c bi?t nghiêm tr?ng, thì b? ph?t tù t? b?n nam d?n b?y nam.

4. Ngu?i ph?m t?i còn có th? b? ph?t ti?n t? nam tri?u d?ng d?n nam muoi  tri?u d?ng.

C?u thành t?i ph?m:

Ch? th?: b?t k? ai có nang l?c trách nhi?m hình s? và d? d? tu?i ch?u trách nhi?m hình s? theo lu?t d?nh.

Khách th?: t?i ph?m này xâm ph?m tr?t t? qun lý hành chính Nhà nu?c, t? ch?c và xâm ph?m s? ho?t d?ng bình thu?ng, uy tín c?a co quan Nhà nu?c, t? ch?c trong linh v?c qu?n lý hành chính nhà nu?c v? con d?u, tài liêu ho?c gi?y t? khác. Ð?i tu?ng ph?m t?i là con d?u, tài li?u gi? ho?c gi?y t? gi?.

Khách quan: Ngu?i ph?m t?i có m?t trong hai hành vi sau:

+ Làm gi? con d?u, tài li?u ho?c gi?y t? khác c?a co quan Nhà nu?c, t? ch?c: là hành vi c?a ngu?i không có th?m quy?n c?p các gi?y t? dó nhung dã t?o ra các gi?y t? dó b?ng nh?ng phuong pháp nh?t d?nh d? coi nó nhu th?t. Vi?c làm gi? này có th? là gi? toàn b? ho?c ch? t?ng ph?n (tiêu d?, ch? ký, con d?u, n?i dung…). Hành vi ph?m t?i này hoàn thành k? t? khi ngu?i không có th?m quy?n t?o ra du?c con d?u, tài li?u, các gi?y t? gi? c?a m?t co quan Nhà nu?c, t? ch?c nh?t d?nh (k? c? co quan Nhà nu?c hay t? ch?c dó không có th?t ho?c dã b? gi?i th?). Ði?u lu?t không yêu c?u vi?c “làm” gi? này ph?i nh?m s? d?ng ho?c dã s? d?ng vào m?c dích gì.

+ S? d?ng con d?u, tài li?u ho?c gi?y t? gi? khác c?a co quan Nhà nu?c, t? ch?c d? l?a d?i co quan, t? ch?c ho?c công dân. Ðây là tru?ng h?p ngu?i ph?m t?i không có hành vi “làm” gi? các d?i tu?ng trên nhung dã có hành vi “s? d?ng” chúng d? l?a d?i co quan Nhà nu?c, t? ch?c ho?c công dân. “L?a d?i” ? dây có nghia là ngu?i ph?m t?i s? d?ng các d?i tu?ng dó trong giao d?ch v?i co quan Nhà nu?c, t? ch?c ho?c công dân khi?n cho các d?i tác giao d?ch tin dó là d?i tu?ng th?t.

Hành vi s? d?ng con d?u, gi?y t?…trong Ði?u 267 là s? d?ng các con d?u, gi?y t?…du?c t?o ra t? ngu?n g?c không dúng th?m quy?n. Ð?i v?i hành vi s? d?ng, t?i ph?m hoàn thành khi ngu?i ph?m t?i có hành vi s? d?ng các d?i tu?ng trên d? l?a d?i co quan Nhà nu?c, t? ch?c ho?c công dân, không c?n x?y ra h?u qu?.

Ch? quan: là l?i c? ý tr?c ti?p. Ð?i v?i hành vi làm gi? con d?u, tài li?u ho?c gi?y t? khác c?a co quan, t? ch?c thì không c?n m?c dích nhung hành vi s? d?ng chúng thì c?n m?c dích là d? l?a d?i co quan, t? ch?c ho?c công dân.

Theo thông tin b?n cung c?p cho chúng tôi do b?t c?n nên b?n dã d? n?i dung trong h?p d?ng và s? h? kh?u c?a khách hàng là không trùng nhau nên b?n dã photo h? kh?u khách hàng, và s?a trên b?n photo h? kh?u gi?ng v?i trên h?p d?ng tín d?ng kèm theo tôi in m?c gi? lên ( in tr?ng den ) và n?p v? công ty. Qua dây có th? th?y b?n dã có hành vi s?a ch?a m?t ph?n n?i dung trong các gi?y t? c?n thi?t ph?i có kèm theo h?p d?ng d? khi?n cho công ty hi?u l?m v? các thông tin trong các gi?y t? c?a h?p d?ng là có th?t. Trong tru?ng h?p công ty kh?i ki?n khách hàng thì b?n có th? b? truy c?u trách nhi?m hình s? v? t?i làm gi? con d?u, gi?y t? c?a co quan t? ch?c. M?c ph?t áp d?ng v?i b?n trong tru?ng h?p này s? ph? thu?c vào vi?c co quan di?u tra ti?n hành di?u tra xem xét, can c? vào các tình ti?t d? dua ra m?c ph?t h?p lý nh?t.

Trên dây là ý ki?n tu v?n c?a chúng tôi v? câu h?i c?a quý khách hàng. Vi?c dua ra ý ki?n tu v?n nêu trên can c? vào các quy d?nh c?a pháp lu?t và thông tin do quý khách hàng cung c?p. M?c dích dua ra n?i dung tu v?n này là d? các cá nhân, t? ch?c tham kh?o.

Tru?ng h?p trong n?i dung tu v?n có di?u gì gây nh?m l?n, chua rõ ràng ho?c thông tin nêu trong n?i dung tu v?n khi?n quý khách chua hi?u h?t v?n d? ho?c/ và có s? vu?ng ng?i, th?c m?c, chúng tôi r?t mong nh?n du?c ý ki?n ph?n h?i c?a quý khách hàng.

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?: 1900.6162 ho?c g?i qua emailTư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Minh Khuê.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.

B? ph?n Lu?t su hình s?.