Tôi xin chân thành c?m on!

Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n lu?t Hôn nhân và gia dình công ty lu?t Minh Khuê.

>> Lu?t su tu v?n tr?c tuy?n g?i: 1900.6162

Tr? l?i:

Chào b?n, c?m on b?n dã tin tu?ng và g?i câu h?i d? ngh? tu v?n lu?t d?n B? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t c?a Công ty Lu?t Minh Khuê. N?i dung câu h?i c?a b?n dã du?c d?i ngu lu?t su c?a Chúng tôi nghiên c?u và tu v?n c? th? nhu sau:

1. Co s? pháp lý:

Lu?t hôn nhân và gia dình nam 2014

2. Lu?t su tu v?n:

Theo nhu thông tin b?n cung c?p thì b?n có th?  ly hôn don phuong, m?u don s? d?ng ? dây là don xin ly hôn

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM

Ð?c l?p – T? do – H?nh phúc

 

ÐON XIN LY HÔN

 

Kính g?i: TÒA ÁN NHÂN DÂN…

Tôi tên :....................................................... nam sinh :..................................................................... .....................................................          

CMND (H? chi?u) s?:: ................................ ngày và noi c?p : ..................................................................................................................

Hi?n cu trú: (ghi rõ d?a ch? liên l?c).......................................................................................................................................................      

Xin du?c ly hôn v?i: ..................................  nam sinh :..............................................................................................................................

CMND (H? chi?u) s?:................................ ngày và noi c?p :.....................................................................................................................

Hi?n cu trú: (ghi rõ d?a ch?) .......................................................................................................................................................................

 * N?i dung xin ly hôn: (A1)

........................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 * V? con chung: (A2)

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 * V? tài s?n chung: (A3)

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 .................. Ngày ........... tháng........... nam......

Ngu?i làm don

                                                               (Ký tên - Ghi rõ h? và tên)

 

Hu?ng d?n cách vi?t don xin ly hôn:

+   Ph?n n?i dung don ly hôn: Ghi th?i gian k?t hôn và chung s?ng, d?a di?m chung s?ng t?i dâu và hi?n t?i có dang chung s?ng cùng nhau hay không, ph?n này c?n th? hi?n tình tr?ng mâu thu?n v? ch?ng và nguyên nhân mâu thu?n .... Làm don này d? ngh? tòa gi?i quy?t vi?c ly hôn.

+   Ph?n con chung: N?u dã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng nam sinh…), nguy?n v?ng và d? ngh? nuôi con .... N?u chua có con chung ghi chua có.

+   Ph?n tài s?n chung: N?u có tài s?n ghi thông tin v? tài s?n (li?t kê toàn b?), tr? giá th?c t?, d? ngh? phân chia ... và N?u không có tài s?n chung ghi không có.

+   Ph?n n? chung: N?u có n? chung ghi c? th? s? n?, (ti?n hay tài s?n, ch? n? là ai, th?i gian tr? n?…) và d? ngh? phân nghia v? tr? n? trong don. N?u không có n? chung ghi không có.

Tham kh?o bài vi?t liên quan:

M?u don xin ly hôn 

Hu?ng d?n so?n don ly hôn và tu v?n th? t?c ly hôn? 

Th? t?c ly hôn và m?u don ly hôn? 

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?: 1900.6162 ho?c g?i qua email: Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình miễn phí qua Email d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Minh Khuê.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.

B? ph?n Tu v?n Pháp lu?t Hôn nhân.