Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật bảo hiểm xã hội, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

- Về việc đóng tiếp BHYT khi nghỉ việc

Căn cứ Khoản1, Điều 15 Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội quy định: “Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng BHYT cho người lao động và trích tiền đóng BHYT từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ BHYT”. Vì vậy, khi người lao động xin nghỉ việc, chủ sử dụng lao động phải có trách nhiệm báo tăng, giảm với cơ quan BHXH và thu hồi lại thẻ BHYT. Trong trường hợp công ty không báo tăng, giảm và thu hồi lại thẻ thì thẻ BHYT của người lao động vẫn có giá trị sử dụng đến hạn và công ty vẫn phải chi trả tiền đóng BHYT cho người lao động. Do đó, bạn có thể thỏa thuận với công ty để đóng tiếp BHXH.

- Về chế độ thai sản:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định

Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo khoản 1 điều 14 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

 Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 28 được quy định như sau:

1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội.

Do bạn không cung cấp cho chúng tôi thời điểm mang thai và dự kiến sinh, nên bạn có thể áp dụng quy định trên để xét trong trường hợp của bạn thì bạn có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội là từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con không?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê