1. Cơ sở pháp luật:

- Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014.

2. Nội dung trả lời:

Theo Điều 13 Luật bảo y tế 2008, trước đây người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được tính vào thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục để hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, theo Luật bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung năm 2014 có sửa đổi Điều 13 Luật bảo hiểm y tế, Luật này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2015 thì thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản vẫn phải đóng bảo hiểm y tế, mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau:

a) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

Trên đây là nội dung mới Luật bảo hiểm y tế áp dụng năm 2015, còn vấn đề gì thắc mắc, quý khách hàng có thể liên lạc với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê