Vậy khi tính phụ cấp chuyểnvùng thì tính như thế nào. Có phải năm công tác nào thì tính 1/2 thánglương của năm đó hay là chỉ tính 1/2 mức lương tại thời điểm chuyển đi(3,86 x 1300) nhân với 13 năm ạ.

Người gửi : Đức Vũ Thị

Luật sư trả lời: