Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n pháp lu?t lao d?ng c?a Công ty Lu?t Minh Khuê.

>> Lu?t su tu v?n lu?t lao d?ng tr?c tuy?n, g?i: 1900.6162

Tr? l?i:

Chào b?n, c?m on b?n dã tin tu?ng và g?i câu h?i d? ngh? tu v?n lu?t d?n B? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t c?a Công ty Lu?t Minh Khuê. N?i dung câu h?i c?a b?n dã du?c d?i ngu lu?t su c?a Chúng tôi nghiên c?u và tu v?n c? th? nhu sau:

1. Co s? pháp lý:

Lu?t b?o hi?m xã h?i s? 58/2014/QH13 c?a Qu?c h?i

2. Lu?t su tu v?n:

Can c? vào quy d?nh c?a Lu?t B?o hi?m xã h?i:

"Ði?u 31. Ði?u ki?n hu?ng ch? d? thai s?n

1. Ngu?i lao d?ng du?c hu?ng ch? d? thai s?n khi thu?c m?t trong các tru?ng h?p sau dây:

a) Lao d?ng n? mang thai;

b) Lao d?ng n? sinh con;

c) Lao d?ng n? mang thai h? và ngu?i m? nh? mang thai h?;

d) Ngu?i lao d?ng nh?n nuôi con nuôi du?i 06 tháng tu?i;

d) Lao d?ng n? d?t vòng tránh thai, ngu?i lao d?ng th?c hi?n bi?n pháp tri?t s?n;

e) Lao d?ng nam dang dóng b?o hi?m xã h?i có v? sinh con.

2. Ngu?i lao d?ng quy d?nh t?i các di?m b, c và d kho?n 1 Ði?u này ph?i dóng b?o hi?m xã h?i t? d? 06 tháng tr? lên trong th?i gian 12 tháng tru?c khi sinh con ho?c nh?n nuôi con nuôi.

3. Ngu?i lao d?ng quy d?nh t?i di?m b kho?n 1 Ði?u này dã dóng b?o hi?m xã h?i t? d? 12 tháng tr? lên mà khi mang thai pha?i nghi? viê?c dê? duo~ng thai theo chi? di?nh cu?a co s? khám b?nh, ch?a b?nh co´ thâ?m quyê`n thì ph?i dóng b?o hi?m xã h?i t? d? 03 tháng tr? lên trong th?i gian 12 tháng tru?c khi sinh con.

4. Ngu?i lao d?ng d? di?u ki?n quy d?nh t?i kho?n 2 và kho?n 3 Ði?u này mà ch?m d?t h?p d?ng lao d?ng, h?p d?ng làm vi?c ho?c thôi vi?c tru?c th?i di?m sinh con ho?c nh?n con nuôi du?i 06 tháng tu?i thì v?n du?c hu?ng ch? d? thai s?n theo quy d?nh t?i các di?u 34, 36, 38 và kho?n 1 Ði?u 39 c?a Lu?t này.".

Th?i gian 12 tháng tru?c khi sinh c?a b?n du?c xác d?nh t? tháng 9/2015 d?n tháng 8/2016. B?n dóng b?o hi?m t? ngày 1.1.2015 d?n 1.4.2016. Trong kho?ng th?i gian này b?n có 7 tháng dóng b?o hi?m nên b?n hoàn toàn d? di?u ki?n hu?ng thai s?n. 

Tham kh?o bài vi?t liên quan:

Có d? di?u ki?n du?c hu?ng ch? d? thai s?n hay không ?

Tu v?n di?u ki?n hu?ng ch? d? thai s?n?

Tu v?n di?u ki?n hu?ng tr? c?p thai s?n? 

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?: 1900.6162 ho?c g?i qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Minh Khuê.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.

B? ph?n Tu v?n Pháp lu?t Lao d?ng.