Ngày 01/3/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Kể từ ngày 15/4/2013, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp có một số quy định mới cần lưu ý, cụ thể như sau:

Một là: Quy định cụ thể người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp: Là người có tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đó đóng bảo hiểm thất nghiệp.

.

Luật sư tư vấn luật bảo hiểm trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

Hai là: Quy định ngày mà người lao động được xác định là có việc làm: Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật hoặc ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng.

Riêng đối với người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự thì ngày mà người lao độngđược xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự là ngày người lao động nhập ngũ.

Ba là: Đăng ký thất nghiệp: Quy định trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì ngườilao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp.

Bốn là: Tư vấn, giới thiệu việc làm: khi đăng ký thất nghiệp, người lao động có trách nhiệm ghi rõ nhu cầu tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề trong bản Đăng ký thất nghiệp. Trung tâm Giới thiệu việc làm tổ chức thực hiện tư vấn, giớithiệu việc làm miễn phí cho người lao động ngay khi người lao động đến đăng ký thất nghiệp.

Năm là: Quy định về không hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề: Sau 2 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu trả kết quả, nếu ngườilao động không đến nhận quyết định hưởng trợcấp thất nghiệp hoặc quyết định hỗtrợ học nghề thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc hỗ trợ học nghề.

Đối với những trường hợp người lao động đó nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa nhận trợ cấp thất nghiệp mà không có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp để cộng dồn thời gian tham gia bảohiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 21 Nghị định 127/2008/NĐ-CP thì người lao động làm đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Sáu là: Chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp:Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có nhu cầu chuyển hưởng trợ cấp đến tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm đơn đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong thời hạn 10 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận giấy giới thiệu chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp giấy giới thiệu chuyển hưởng và các giấy tờ nêu trên đến Trung tâm Giới thiệuviệc làm nơi chuyển đến để Trung tâm Giới thiệu việc làm đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp.

Bảy là: Thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm: Hằng tháng, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị ốmđau, thai sản thì phải có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên; người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tai nạn thì phảicó giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên hoặc xácnhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông; do thiên tai, dịch họa thì phải có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Xã theo đơnđề nghị của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tám là: Trách nhiệm của Bảo hiểm Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: hằng năm thông báo cho từng người lao động về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động; thực hiện việc chốt và trả sổ bảo hiểm Xã hội hoặc bản xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho ngườilao động chậm nhất trong 5 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu;  tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp hằng tháng, trợ cấp một lần cho người lao động trong thời hạn 5 ngày,tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.         

Chín là: Trách nhiệm của người sử dụng lao động: Bảo quản hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp và cung cấp thông tin cho người lao động về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 2 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày người lao động yêu cầu.
Thông báo với Trung tâm Giới thiệu việc làm tại địa phương về số lao động đang làm việc tại thời điểm ngày 01 tháng 5 năm 2013 theo mẫu số 27 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nêu trên. Đối với các đơn vị thành lập sau ngày 15 tháng 4 năm 2013 thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập phải thông báo về Trung tâm Giới thiệu việc làm số lao động làm việc tại đơn vị theo mẫu số 27 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trước ngày 25 hằng tháng người sử dụng lao động phải thông báo với Trung tâm Giới thiệu việc làm tại địa phương về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị (tính từ ngày 20 tháng trước đến ngày 20 của tháng thông báo) theo mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư này.
Trường hợp, người sử dụng lao động giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với Trung tâm Giới thiệu việc làm địa phương sở tại để tư vấn, hỗ trợ kịp thời nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật.”

Đính kèm: Nghị định 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ và Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

--------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: