Bây giờ chồng tôi muốn rút sổ bảo hiểm nhưng công ty nói phải đến tháng 6/2014 mới rút được. Vậy công ty làm như thế có đúng không và đến thời gian đó chồng tôi có được giải quyết bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp một lần có được không?
Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.
Kinh thư !!!
Người gửi: NhungCâu hỏi được biên tập từ
chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

>>  Tư vấn thủ tục rút sổ bảo hiểm xã hội, gọi: 1900.6162  

 

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Theo quy định tại điều 47 Bộ luật lao động 2012

"1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động..."

thì việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động với chồng bạn chỉ báo trước 8 ngày là trái quy định của pháp luật vì vậy khi chấm dứt hợp đồng công ty có nghĩa vụ bồi thường cho chồng bạn khoản tiền tương ứng với khoảng thời gian không báo trước là 7 ngày lương. Ngoài ra công ty phải trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho chồng bạn trong thời hạn tối đa là 30 ngày. Việc công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội cho chồng bạn đúng thời hạn mà kéo dài đến 6 tháng sau khi chấm dứt hợp đồng là trái pháp luật. Bạn có thể làm đơn yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ đúng theo quy định của pháp luật nếu công ty không đồng ý bạn có thể gửi đơn yêu cầu tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty có trụ sở yêu cầu giải quyết.

Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

"Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này."

Chồng bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp 16 tháng ( từ tháng 9/2012 đến tháng 12/2013) và tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động vẫn đang tham gia nên nếu chồng bạn đã đăng kí thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội và sau thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng kí chưa tìm được việc làm thì được giải quyết bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 23 nghị định 127/2008/NĐ-CP: Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Người bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị của tổng trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội.

Điều 87

...b, có việc làm

c, thực hiện nghĩa vụ quân sự...

Vì vậy chồng bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, trường hợp chồng bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm thì mới được hưởng trợ cấp 1 lần.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê