Vậy công ty A này có vi phạm không?

Giờ tôi đang làm việc cho công ty khác (Công ty B) rồi liệu tôi có chuyển BHXH sang công ty B đóng tiếp được không trong khi công ty A chưa báo giảm BHXH cho tôi ở bên đó?

Nếu công ty A này cứ chậm trễ không đóng BHXH cho cơ quan BHXH và cũng không báo giảm cho tôi mà đến tháng 10/2015 tôi nghỉ sinh con, liệu tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Và làm thế nào để đến tháng 10/2015 tôi sinh con và được hưởng chế độ thai sản?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N Nguyệt

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về báo giảm bảo hiểm xã hội ?

Tư vấn pháp luật về bảo hiểm xã hội gọi: 1900.6162

 

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật lao động 2012

- Luật Bảo hiểm xã hội 2006

2. Nội dung trả lời:

Khoản 1,2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định:

"1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức;

c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động."

Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định:

"1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Luật này và thực hiện quyết toán hằng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội;

b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) 11% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.

2. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên mức lương tối thiểu chung đối với mỗi người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

b) 16% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.

3. Người sử dụng lao động thuộc các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, hằng quý hoặc sáu tháng một lần."

Bạn đã làm ở công ty A từ năm 2011 mà đến 3/2015 bạn mới được công ty đóng bảo hiểm xã hội. Mặt khác, theo quy định của pháp luật người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên là đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và việc đóng bảo hiểm xã hội sẽ do người sử dụng lao động đóng. Như vậy, trong trường hợp của bạn rõ ràng công ty A đã vi phạm quy định của pháp luật về việc đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên.

Nếu công ty A cho bạn nghỉ việc đúng luật thì theo quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động tại Điều 47 Bộ luật lao động 2012:

"1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán."

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, công ty A có trách nhiệm thanh toán và trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn, trừ trường hợp đặc biệt nhưng không quá 30 ngày. Theo như bạn trình bày, công ty cho bạn nghỉ việc từ 30/3/2015 nhưng đến 15/4/2015 công ty A  vẫn chưa nộp BHXH tháng 4/2015 cho cơ quan BHXH quận Ba Đình và cũng chưa làm thủ tục báo giảm BHXH cho bạn. Như vậy, nếu công ty A không thuộc "trường hợp đặc biệt" luật định thì công ty A đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trách nhiệm của mình khi chấm dứt hợp đồng lao động. Đối với trường hợp công ty A không đóng bảo hiểm xã hội cho bạn, bạn có thể tự mình đóng bảo hiểm xã hội hoặc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy, nếu bạn muốn hưởng chế độ thai sản thì bạn sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trân trọng ./. 

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê