Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn xây dựng mẫu giấy giới thiệu liên hệ công tác

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

Trả lời:

TÊN CƠ QUAN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………...                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …….…/GT                                                     --------------

                                                                                                         …….., ngày …. tháng …. năm ……

 

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………… ………………(1) …………………

Giới thiệu ông, bà: ……………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………

Được cử đến: …………………………………………………

Về việc: ………………………………………………………

…………………………………………………………………

Mong ………… giúp đỡ ông, bà ………….. hoàn thành nhiệm vụ.

 

        Giấy giới thiệu                                                   THỦ TRƯỞNG CƠ QUA

Có giá trị hết ngày                                                (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

                                                                         ……………………

 

 

 

 

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

 

Tham khảo: Mẫu giấy giới thiệu