Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả lời:
Đối với tình huống của anh, người lao động được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng có thời hạn, nhưng phải báo trước 30 ngày. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước, người lao động sẽ phải chịu phạt như quy định tại điều 43 bộ Luật Lao động năm 2012. Trong trường hợp này, công ty của anh có thể gửi văn bản thông báo đến cho người lao động, yêu cầu người lao động đến để thực hiện việc hủy hợp đồng do người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng. Mẫu thông báo như sau:

Tên đơn vị..............

Số.........../

Lần.thứ......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày.... tháng..... năm.....

 

THÔNG BÁO

về việc chấm dứt hợp đồng lao động

Kính gửi: (ghi họ, tên, địa chỉ)

Căn cứ điều 37, điều 41, điều 43 Bộ Luật Lao động năm 2012

(ghi tên đơn vị) đề nghị ông (bà) có mặt tại đơn vị vào lúc… giờ….. phút ngày….. tháng….. năm… để thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu ông (bà) không có mặt đơn vị sẽ tiến hành thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu đơn vị.

 

 

 

------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động;

5. Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án;

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;