Cổ tức (DIVIDEND) là gì ? Hình thức, thời hạn trả cổ tức

Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền, cổ phiếu. Bài viết ...

Tín dụng ngân hàng (BANK CREDIT) là gì ? Phân loại hoạt động tín dụng ngân hàng

Khái niệm tín dụng ngân hàng được hiểu như thế nào ? Ưu và nhược điểm của hoạt động tín dụng ngân hàng là gì ? Phân tích cách thức phân loại hoạt động tín ...

Lãi suất cơ bản (PRIME RATE) là gì ?

Lãi suất cơ bản (PRIME RATE) là lãi suất tham chiếu mà các ngân hàng dùng trong việc định giá khoản vay thương mại, có kỳ đáo hạn ngắn dành cho các khách ...

Chu kỳ kinh doanh (business cycle) là gì ? Các đặc trưng của chu kỳ kinh doanh

Chu kỳ kinh doanh là một trong những đối tượng nghiên cứu của ngành kinh tế học. Vậy, các yếu tố mang tính đặc trưng của chu kỳ kinh doanh là gì ? Nguyên ...

Tài sản lưu động (current assets) là gì ?

Tài sản lưu động (current assets) là những tài sản như tiền mặt, nợ phải thu, nguyên liệu được mua để sản xuất vầ bán đi dưới dạng thành phẩm. Bài viết phân ...

Hối phiếu (BILL) là gì ?

Hối phiếu, một lệnh thanh toán được viết bởi một người (người xuất phiếu) cho người khác, trực tiếp đến người sau (người nhận hối phiếu) để trả số tiền nhất ...