Đang đi học được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hay không ? Vợ đang mang thai có xin hoãn NVQS ?

Đang trong thời gian chờ đi lao động ở Nhật thì có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ? Học đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ? Vợ đang mang thai thì ...

Đã có gia đình có được gọi nghĩa vụ quân sự ? Đang hưởng trợ cấp có được miễn nghĩa vụ quân sự ?

Hướng dẫn đăng ký nghĩa vụ quân sự khi chuyển hộ khẩu ? Chế độ khám tuyển sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự ? Những đối tượng được đăng ký và không được ...

Dịch vụ nổi bật