Vic đầu tư vào thiết b, tài sn, phát triển sn phẩm, tiếp thvà nghiên cu có thể ci thin mnh mtình hình tài chính ca công ty thông qua vic mrng tài sn hin có và nâng cao năng suất trong tương lai. Vic có được quyền shu trí tucũng có thể mang li hiu qutương t. Thtrường sẽ định giá doanh nghip trên cơ snhng tài sn ca nó, tình hình kinh doanh hin ti và kvng về li nhun trong tương lai. Kvng về li nhun trong tương lai có thể bị ảnh hưởng đáng kể bi vic shu các bng độc quyền sáng chế quan trng. Có rất nhiều ví dvề các doanh nghip đã làm tăng giá trthtrường ca mình chsau mt đêm nhnhn được nhng bng độc quyền sáng chế cấp cho các công nghquan trng.

Tương t, mt nhãn hiu đẹp có uy tín vi khách hàng cũng có thể làm tăng giá trhin ti ca doanh nghip và có vai trò quyết định giúp sn phẩm và dch vca doanh nghip trnên hấp dẫn hơn đối vi khách hàng. Do vy, vic đầu tư vào xây dng hồ sơ qun lý shu trí tutốt squan trng hơn là sdng bin pháp phòng thtrước các đối thcnh tranh tiềm năng. Đó là bin pháp nâng cao giá trthtrường và khnăng sinh li cho công ty ca bn trong tương lai. 

Nội dung được biên tập dựa trên bài giảng của giảng viên cục SHTT (Nguồn: Noip.gov.vn)