1/ Cơ sở pháp lý:

Căn cứ pháp lý

– Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung 2009.

2/ Chủ sỡ hữu quyền tác giả có được đề tên mình là tác giả?

Căn cứ theo Điều 39, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung 2009:

Điều 39. Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả

1. Tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả là người thuộc tổ chức mình là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”

Trong trường hợp của bạn là được người khác thuê bạn viết một tác phẩm nghiên cứu , như vậy người đó sẽ là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung 2009.

Mà khoản 3 điều 19 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung 2009 quy định về quyền nhân thân:3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

Hơn nữa Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung 2009 quy định:

Điều 20. Quyền tài sản

1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.”

Như vậy người thuê bạn viết tác phẩm nghiên cứu khoa học đó là chủ sở hữu quyền tác giả, người đó chỉ có quyền quy định tại Khoản 3 Điều 19 và Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009. Người đó không có quyền đề tên mình là tên tác giả của bài viết. Bởi quyền đứng tên trên tác phẩm là quyền nhân thân của tác giả, và quyền này không thể chuyển giao. 

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 0986.386.648 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập