1. Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa:

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Luật sư tư vấn bảo hộ nhãn hiệu quyền tại Việt Nam  1900 6162

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm các tài liệu sau đây:

(a) Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

(b) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);

(c) Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

(d) Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định.

2. Sử đổi chuyển nhượng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa:

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp;

Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp;

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp;

Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp;

Cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp;

Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế;

Giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp;

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê  

-----------------------------------