Dự thảo thông tư này chỉ quy định về việc góp vốn và nhận góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu đang trong thời hạn bảo hộ tại Việt Nam.

Theo đó, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, các bên góp vốn có thể lựa chọn phương pháp định giá giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu phù hợp với quy định hiện hành về thẩm định giá. Giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu góp vốn vào các doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông thống nhất. Giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu góp vốn được xác định thông qua một tổ chức chuyên nghiệp thẩm định giá.

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi:  1900 6162 

Về giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu khi đem góp vốn, dự thảo quy định nó được ghi nhận là một khoản đầu tư của bên góp vốn, không được phản ánh tăng tài sản, tăng nguồn vốn chủ sở hữu của bên góp vốn. Bên góp vốn có trách nhiệm mở sổ theo dõi riêng ngoài bảng cân đối kế toán đối với giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu đã đầu tư tham gia góp vốn; thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng góp vốn sao cho phù hợp với pháp luật và điều lệ của công ty nhận vốn góp. Bên góp vốn được chia cổ tức từ phần vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu. Bên góp vốn đã thực hiện việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu thì không được chuyển nhượng nhãn hiệu đó cho tổ chức, cá nhân khác trong thời hạn góp vốn.

Đối với bên nhận góp vốn, giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu được ghi tăng tài sản dài hạn khác và ghi tăng nguồn vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán và là cơ sở để phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức cho bên góp vốn theo tỷ lệ tham gia. Bên nhận góp vốn không được phát hành cổ phiếu tương ứng với giá trị nhãn hiệu nhận vốn góp. Khi hết hạn hợp đồng góp vốn, doanh nghiệp nhận góp vốn được hạch toán giảm giá trị tài sản dài hạn khác, giảm nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng với giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu mà trước đây doanh nghiệp đã ghi trên bảng cân đối kế toán.

Góp ý cho dự thảo, bộ Khoa học và công nghệ, các tập đoàn Điện lực Việt Nam, Than – khoáng sản, Dầu khí đều đề nghị: việc định giá quyền sử dụng nhãn hiệu có thể do các bên tự thoả thuận. Tuy nhiên, phía ban soạn thảo lại cho rằng: việc này cần thông qua tổ chức có chức năng định giá, do đây là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, dễ dẫn đến tình trạng tranh chấp. Khi tham gia nội dung này vào năm 2006, vụ Chế độ kế toán và kiểm toán cũng có ý kiến là việc này phải do công ty thẩm định giá độc lập tiến hành.

Một điều còn gây tranh cãi là nên hay không nên cho phép bên nhận góp vốn được phát hành cổ phiếu tương ứng với giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu. Phía uỷ ban Chứng khoán, tập đoàn Cao su, Sông Đà đề xuất được phát hành, còn ban soạn thảo thì bảo “không”. Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, vụ Chính sách thuế – bộ Tài chính đều cho rằng, do đây là vấn đề mới, chưa lường hết được các tác động của chính sách đối với doanh nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội nói chung nên cần thiết phải có đánh giá chi tiết trên nhiều khía cạnh khác nhau.

Dự thảo đang chờ đánh giá, rút kinh nghiệm từ thực tế, song quá trình cổ phần hoá trong những năm qua chứng tỏ dự thảo vẫn chưa bao quát hết và vì vậy, không khả thi. Do vậy, ban soạn thảo đang đề xuất bộ Tài chính tạm dừng để tiếp tục nghiên cứu thảo luận thêm.

Trương Minh Tình
Nguồn: Báo Điện tử Sài gòn Tiếp thị

(LUATMINHKHUE.VN: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm  hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)