Hệ thống nhà hàng đang có 2 chi nhánh, chúng tôi đang dự kiến chuyển nhượng hoàn toàn mỗi chi nhánh này cho mỗi thành viên chủ đầu tư, đồng thời xây dựng bộ hợp đồng, quy chuẩn nhượng quyền cho các khách hàng khác. Dịch vụ bao gồm: tư vấn trực tiếp và soạn thảo các biểu mẫu, hợp đồng, quy tắc và các văn bản khác nếu có. Rất mong nhận được sự hợp tác của anh/chị.

Người gửi : MACTECH CO., LTD

Luật sư trả lời: