Ý kiến phải được lập thành văn bản kèm theo các tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh.

>> Tải Luật sở hữu trí tuệ năm 2005

Trân trọng./.
 
PHÒNG LUẬT SƯ SỞ HỮU TRÍ TUỆ